Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu – Bitmiş Çalışmalar

TUO-RE-07-01 - Böbrek Kanseri Preoperatif Öngörü Modeli
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-07-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Ö Özgür Yaycıoğlu, Saadettin Eskiçorapçı, Erdem Karabulut, Bülent Soyupak, Çağatay Göğüş, Taner Divrik, Levent Türkeri, Sertaç Yazıcı, Haluk Özen, Ayhan Dirim, Cavit Can, Çağ Çal, Abdullah Demirtaş, Ferhat Ateş, Özgur Uğurlu, Erem Kaan Başok, Buğra Icli, T. Alp Özkan, Recep Büyükalpelli, Mustafa Kaplan, Ali Ayyıldız, Ahmet Soylu, Gökhan Faydacı, Semih Ayan, Murat Lekili, Hayrettin Şahin, Mustafa Yücel Boz.
Çalışmanın Uzun Adı: A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-Free Survival For Patients With Kidney Cancer
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti:
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Böbrek kanseri nedeniyle 1987 ile 2007 yılları arasında cerrahi rezeksiyon yapılan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Böbrek kanseri nedeniyle cerrahi rezeksiyon yapılan hastalar
Hasta Dışlama Kriterleri:  Metastatik hastalık, Senkronize bilateral tümör, VHL vb genetik predispozan hastalık
Çalışma Bitiş Tarihi: 31/12/2010
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000
Başlangıç Tarihi: 01/12/2007
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 31/12/2008
Veri Tabanları: Çalışma Tamamlandı
Kontrol Aralıkları: Çalışma Tamamlandı
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma
Çalışma Dizaynı: Retrospektif Veri Analizi
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Çalışma Tamamlandı.
Veri Girişi:  Çalışma Tamamlandı.
Çalışma Metni: http://jjco.oxfordjournals.org/content/43/1/63.long
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 –
NCT/EudraCt No:  TUO-RE-07-01
Sponsor Bilgileri:
 Yok

 

TUO-RE-12-01 - Kendi Kendini Muayene 1
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-12-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Barış Kuzgunbay – Proje Yöneticisi

Özgür Yaycıoğlu – Proje Yönetici Yardımcısı

Çalışmanın Uzun Adı: Testis Tümörü Erken Tanısında Kendi Kendine Muayenenin Yeri
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: AMAÇ:

Yapılan çalışmalarda dünyada erkeklerin testis tümörü hakkında çok sınırlı bilgiye sahip oldukları ve çok az kişinin kendi kendine testis muayenesi yaptığı saptanmıştır. Türkiye’de ise bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Biz, bu çalışma ile Türk toplumunda hedef kitlenin testis tümörü konusunda bilgisini ve duyarlılığını, kendi kendine muayene konusunda bilgi düzeylerini ve uygulama oranlarını değerlendirmeyi planladık.

YÖNTEM:

Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden oluşan bir katılım grubuna (n=1800) 10 soruluk bir anket ile değerlendirme yapılacaktır. Anket formuyla katılımcıların yaşını, testis tümörü ile ilgili bilgisi olup olmadığını, bilgisi varsa nereden aldığını, kendi kendine testis muayenesi konusunda bilgisinin olup olmadığını, varsa bu bilgiyi nereden aldığını, kendi kendine muayene yapıp yapmadığını, yapıyorsa da ne sıklıkla yaptığını, yakınında testis tümörü olan bir kişi tanıyıp tanımadığını sorgulanacaktır. Anket formu dernek web sitesine yüklenecek ve çalışmaya katılacak merkezlerden bu formun bastırılması istenecektir. Öğrencilerin derste olduğu bir zamanda çalışmayla ilgili kısa bir tanıtım yaptıktan sonra anket formlarını isimlerini yazmadan doldurmaları istenecektir. Çalışmaya katılan merkezlerden anket formları posta ile toplanacaktır. Toplanan veriler bir excel dosyasına kaydedilecek ve istatiksel değerlendirmeye uygun hale getirilecektir.

BEKLENTİLER VE BİLİMSEL KATKILAR:

Çalışmanın sonucunda Türkiye’de üniversite öğrencilerinin testis tümörü ve kendi kendine testis muayenesi ile ilgili bilgi düzeyleri ve uygulama oranları tespit edilecektir. Daha önce Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yapılan epidemiyolojik çalışmaların benzeri niteliğinde olacak bu çalışma, ülkemizin bu konudaki durumunu bildiren geniş kapsamlı ilk çalışma olacaktır. Ayrıca, bu çalışmadan çıkacak olan sonuçlar, toplumumuzda bu konudaki bilincin arttırılabilmesi için yapılması gerekenler için ışık tutacaktır. Ayrıca lise öğrencileri gibi diğer hedef topluluklarda yapılabilecek ileri çalışmalar için yol gösteri olacaktır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Tıp fakültesi 1.sınıf öğrencileri
Hasta Alım Kriterleri: Tıp fakültesi 1.sınıf öğrencileri; okulların açıldığı 1. ay
Hasta Dışlama Kriterleri:  –
Çalışma Bitiş Tarihi: 15/10/2010
Hedeflenen Hasta Sayısı: 1800
Başlangıç Tarihi: 15/09/2010
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  15/10/2010
Veri Tabanları:  –
Kontrol Aralıkları:  –
Klinik Çalışmanın Tipi: Anket Çalışması
Çalışma Dizaynı: Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerine 10 Soruluk Anket Uygulandı
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Anket Formu
Veri Girişi:
Çalışma Metni: Dosya için tıklayınız.
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No:  TUO-RE-12-01
Sponsor Bilgileri:

 

TUO-RE-12-02-Testis tümörü bench
Çalışma Kısa Kodu: TUO-RE-12-02
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Koordinatörler

Prof.Dr.Levent Türkeri – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Prof Dr. Dr. Sadettin Eskiçorapçı – Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Çalışmayı Yürütücü

Doç. Dr. Şahin Kabay – Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Çalışmanın Uzun Adı: Karşı Testisi Normal Germ Hücreli Tümörlerde Organ Koruyucu Cerrahinin Etkinliğinin Araştırılması: Radikal Orşiektomi Sonrası Çok Merkezli Bench Çalışması
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Karşı testisi normal bir bireyde testis koruyucu cerrahiyi önermek ve uygulamak için yeterli deneyim ve bunu destekleyecek yeterli prospektif literatür verisi mevcut olmadığından retrospektif çalışmaların sonuçlarından elde edilen veriler TKC’nin iyi seçilmiş olgularda güvenli bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada mevcut verilerin ışığında karşı testisi normal olan testis tümörü düşünülen hastalarda TKC’nin standart radikal orşiektomi sonrası bench çalışmasıyla etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Testis tümörlü hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Karşı testisi normal tümör volümü USG ve/veya MR da ölçülen volümlere göre testis volümünün %30’ dan az olan Evre 1 GHT’lü hastalar çalışmaya alınacaktır.
Hasta Dışlama Kriterleri:
 • Evre II, III ve metastatik tümörler
 • Tümör volümü testis volümünün %30’dan fazla olan tümörler
 • Benign testis tümörleri
Çalışmanın Durumu:
 Proje tamamlandı
Hedeflenen Hasta Sayısı: 40
Başlangıç Tarihi: Bahar 2012
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: Güz 2016
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Takip Veritabanı.
Kontrol Aralıkları: Aktif veritabanı ile aylık kontroller yapılmaktadır.
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok Merkezli Deneysel
Çalışma Dizaynı: Çalışmaya dahil edilecek hastaların değerlendirilmesine katılacak olan (Radyolog ve Patolog) araştırmacılar ile çalışma öncesi iletişim kurularak protokol hakkında ayrıntılı bilgi verilerek “Çalışmaya katılım Beyanı-Araştırmacı Katılım Formu” da doldurtularak çalışma merkezine gönderilecektir. Radyolojik ve patolojik değerlendirme formlarının bir örneği de ayrıca çalışma merkezine gönderilecektir. Radyolojik değerlendirmede hem testis volümü hem de tümör volümleri ölçülecektir.

1.Tüm hastalara standart radikal orşiektomi yapıldıktan hemen sonra çıkarılan testis ayrı bir operasyon masasında buzlu su içerisine alınarak ve 15-19 ºC civarında sıcaklığı korumak için ısı probu yerleştirilerek parsiyel orşiektomi işlemine başlanılr.

2.Tümörün lokalizasyonu palpasyonla, küçük tümörlerde ise intraoperatif USG ile tanımlandıktan sonra tunika albuginea açılır.

3.Tümör ve etrafındaki fibröz psödokapsül, yaklaşık 3mm sağlıklı testis dokusunu da içerecek şekilde çıkartılır.

4.Çıkartılan tümör kitlesinin değerlendirmesi yapıldıktan sonra tümör yatağından anterior iki, posterior iki, medialden bir, lateral den bir ve merkezden bir olmak üzere yedi adet biyopsi alınarak frozena gönderilir.

5.Frozen sonucunda tümör yatağında rezidüel tümör varlığı saptanırsa, negatif sınır sağlanana kadar parankimal rezeksiyon yapılır takiben tunika albuginea 5/0 monokril sütürle kapatılır. Kalan testis dokusu patolojik incelemeye tabi tutulmak için formalinde tespit edilerek patoloji labarotuvarına gönderilir.

PATOLOJİK İNCELEME

Patolojik inceleme aşamasında katılacak olan araştırmacılar da çalışmaya katılım beyanı formunu doldurarak isim, çalıştıkları kurum, hangi araştırmacı ile birlikte çalıştıklarını ve iletişim adresleri ile birlikte çalışma merkezine göndereceklerdir.

Patolojik inceleme aşağıda belirtilen protokol çerçevesinde yapılacaktır.

 1. Testise 5 mm aralıklarla seri kesitler atılarak makroskopik incelemesi yapılacaktır.
 2. Farklı görünümdeki her alan örneklenecek, normal görünümde bile olsa tümöre komşu testis dokusundan bir kesit alınarak tümörle birlikte rutin takibe alınacaktır.
 3. Rete testis ayrı bir kasette örneklenecektir.
 4. Doku örnekleri formalinde tespit edilip 5 mikron kalınlığında ince kesitler alınıp Hematoksilen-Eozin ile boyanarak mikroskop altında değerlendirilecektir.
 5. Tümör tipi, tümör çapı, rete testis invazyonu, epididim ve spermatik kord invazyonu, nekroz ve lenfatik – damar invazyonu varlığı kaydedilecektir.
 6. Tümöre komşu kesitler ve rete testis örnekleri immünohistokimyasal inceleme amacıyla PLAP (Plasental alkalen fosfataz) uygulanarak  intratübüler germ hücreli karsinom varlığı değerlendirilecektir.
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
 1. Çalışmaya Alınma Formu

Tanının konulması ve işlemin yapılmasından bir hafta içinde çalışma merkezine gönderilecektir. Hasta ile ilgili (USG, MR Cd kopyaları) ve labarotuvar sonuçlarının bir örneğide eklenecektir.

 1. Çalışmaya katılım Beyanı-Araştırmacı Katılım Formu

Her bir araştırmacının protokol kurallarına tümüyle uyacağını bildirdiği formdur.

Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Dışı Klinik araştırmalar etik Kurulu Başkanlığı

26. Haziran 2013, Sayı:80558721/213

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:   Yok

 

TUO-RE-14-02 - NKC Endikasyonları
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-14-02
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Barış Kuzgunbay – Proje Yöneticisi

Özgür Yaycıoğlu – Proje Yönetici Yardımcısı

Çalışmanın Uzun Adı: Türkiye’de T1 Renal Kitlelerde Nefron Koruyucu Cerrahi Kararını Etkileyen Tümör Dışı Faktörler
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: AMAÇ:

Ülkemizde, 2000-2014 yılları arasında değişen NKC oranlarını tespit etmek ve NKC kararını etkileyen tümör dışı faktörleri araştırmak amacıyla bir çalışma planlandı.

YÖNTEM:

2000-2014 yılları arasında renal hücreli kanser (RHK) tanısı ile opere edilen hastalar retrospektif olarak taranarak; yaş, cinsiyet, tümör boyutu, operasyon şekli, operasyon yılı, komorbidite varlığı, hastanın eğitim durumu, nefrometri skoru, hastane tipi, hastane yatak sayısı, kliniğin nefrektomi hacmi ve coğrafi bölge kayıt edilecektir. Verilerin toplanması amacıyla merkezi online veritabanı kullanılacak ve daha sonra uygun istatistik yöntemlerle değerlendirilecektir.

BEKLENTİ VE BİLİMSEL KATKILAR:

Yapılan çalışmalar, NKC’nin uygun kullanılması RHK tedavisinde kaliteli tedavinin indikatörü olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışma ile ülkemizde NKC oranlarının yıllara göre dağılımı ile beraber varsa NKC kararı için tümör dışında etkili olan faktörler belirlenebilecektir. Buradan yola çıkarak ülkemizde RHK tedavisinin kalitesi konusunda da bilgi sahibi olunabilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: T1 Renal Hücreli Kanser Nedeni ile Opere Olan Hastalar.
Hasta Alım Kriterleri: T1 Renal Hücreli Kanser
Hasta Dışlama Kriterleri: Benign Tümörler
Çalışmanın Durumu:
 Çalışma tamamlandı
Hedeflenen Hasta Sayısı: 1200
Başlangıç Tarihi: Genel kurul onayını aldı, yönetim kuruluna onay için sunulacak
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:
Veri Tabanları: Böbrek Tümörü Veri Tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Retrospektif
Çalışma Dizaynı:  Çok merkezli Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi: Veri girişi için tıklayınız.
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-02
Sponsor Bilgileri:

 

TUO-RE-14-04 - Testis Tümörü Tanısında Ve Kendi Kendine Testis Muayenesinde Farkındalığın (Bilgilendirme Öncesi Ve Sonrası) Değerlendirilmesi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-14-04
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. Yavuz Selim Süral – Proje Yürütücüsü

Dr. Tayyar Alp Özkan – Proje Yürütücüsü

Çalışmanın Uzun Adı: Testis Tümörü Tanısında Ve Kendi Kendine Testis Muayenesinde Farkındalığın (Bilgilendirme Öncesi Ve Sonrası) Değerlendirilmesi
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: GİRİŞ

Erkeklerde görülen bütün kanserlerin %1’ini testis tümörleri oluşturmaktadır. Testis tümörlerinin genel insidansı 100000’de 2-3 olarak bildirilmektedir ancak yavaş da olsa artma eğilimindedir. En sık 15-35 yaşları arasında görülmekle beraber, en sık belirtisi testiste ağrısız kitle olup ağrı %10, metastaza bağlı yakınmalar %5-22 oranında görülür. Dünyada testis tümörünün erken tanısı için kendi kendine muayene yönteminin gerekliliği ile ilgili değişik görüşler mevcuttur. Görüşlerin bir kısmı muayenenin erken tanıda gerekli olduğunu, erken tanının da hastaları toksik etki yaratacak kemoterapi ve radyoterapiden koruyacağını işaret etmektedir. Erken tanı ile yaşam süresi, mortalite oranları arasında ilişki gösteren randomize çalışmalar olmadığı ve muayenenin hastaları gereksiz yere doktora başvuru, işgücü kaybı ve kanser endişesine sürükleyeceği için gerekli olmadığını işaret eden bir kesimde vardır. Fakat bütün dünyada American Medical Association ve American Urological Association, European Association of Urology gibi dernekler testis kanserinin erken tanısı için halkın bilinçlendirilmesini ve ayda bir kendi kendine testis muayenesini önermektedir.

AMAÇ

Yapılan çalışmalarda dünyada erkeklerin testis tümörü hakkında çok sınırlı bilgiye sahip oldukları ve çok az kişinin kendi kendine testis muayenesi yaptığı saptanmıştır. Türkiye’de ise bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Biz, bu çalışma ile Türk toplumunda hedef kitlenin testis tümörü konusunda bilgisini ve duyarlılığını, kendi kendine muayene konusunda bilgi düzeylerini ve uygulama oranlarını değerlendirmeyi planladık. Ayrıca vereceğimiz eğitim ile, eğitim sonrası değerlendirme yaparak hedef kitlede farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız.

YÖNTEM

İzmir Ekonomi Üniversitesi erkek öğrencilerinden oluşan bir katılım grubuna (n=3323) 10 soruluk bir anket (üroonkoloji derneği testis tümörü değerlendirme formu) ile değerlendirme yapılacaktır. Anket formuyla katılımcıların yaşı, testis tümörü ile ilgili bilgisi olup olmadığı, bilgisi varsa nereden aldığı, kendi kendine testis muayenesi konusunda bilgisinin olup olmadığı, varsa bu bilgiyi nereden aldığı, kendi kendine muayene yapıp yapmadığı, yapıyorsa da ne sıklıkla yaptığı, yakınında testis tümörü olan bir kişi tanıyıp tanımadığı sorgulanacaktır. Katılımcıların anket formunu mail (redcap http://rcc.lapuro.org,) yolu ile doldurmaları istenecektir. Daha sonra öğrenciler üroonkoloji derneğinin “kendi kendine testis muayenesi web sayfasına yönlendirilecek ve ayrıca testis tümörü hakkında üniversitede düzenlenecek oturumlarla bilgilendirilecektir. Eğitim sonrası anket formu mail yolu ile yeniden doldurtulacaktır. Toplanan veriler bir excel dosyasına kaydedilecek ve istatistiksel değerlendirmeye uygun hale getirilecektir.

BEKLENTİLER VE BİLİMSEL KATKILAR:

Çalışmanın sonucunda İzmir Ekonomi Üniversite öğrencilerinin testis tümörü ve kendi kendine testis muayenesi ile ilgili bilgi düzeyleri ve uygulama oranları tespit edilecektir. Verilecek eğitim sonrası yeniden değerlendirme , toplumumuzda bu konudaki bilincin arttırılabilmesi için yapılması gerekenler için ışık tutacaktır. Ayrıca lise ve üniversite öğrencileri gibi hedef topluluklarda yapılabilecek ileri çalışmalar için yol gösteri olacaktır. Daha önce Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yapılan epidemiyolojik çalışmaların benzeri niteliğinde olacak bu çalışma, ülkemizin bu konudaki durumunu (eğitim öncesi ve sonrası) bildiren geniş kapsamlı ilk çalışma olacaktır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Araştırmanın evren ve örneklemini belirlenen 1 yıllık süre içinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden erkek öğrenciler oluşturacaktır
Hasta Alım Kriterleri: Yok
Hasta Dışlama Kriterleri:  Yok
Çalışmanın Durumu: Çalışma sonlandırıldı
Hedeflenen Hasta Sayısı: 1000
Başlangıç Tarihi: 05.02.2015
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  05.02.2015
Veri Tabanları:  http://rcc.lapuro.org
Kontrol Aralıkları:  60 Gün
Klinik Çalışmanın Tipi: Anket Çalışması (tanımlayıcı bir araştırmadır)
Çalışma Dizaynı: Anket Çalışması (Kesitsel)
Çalışmada Kullanılacak Formlar: http://rcc.lapuro.org
Veri Girişi: http://rcc.lapuro.org
Çalışma Metni
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi

15.01.2015

B.30.2.İEÜ.0.05.05-020-023

 

NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-04
Sponsor Bilgileri: