Böbrek Adrenal Testis Çalışma Grubu – Devam Eden Çalışmalar

TUO-RE-19-05
Proje Kodu:
(Dernek Genel Sekreteri belirleyecektir)

TUO-RE-19-05

Çalışma Grubu Adı:

Böbrek-Testis

Proje Adı:

Hematolojik markırların lokalize Renal Hücreli Karsinomda prognostik faktör olarak değerlendirilmesi.

Proje Sorumlusu:

Doç. Dr. Oktay ÜÇER
Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU

Proje Araştırmacıları:

Üroonkoloji Derneği Üyeleri

Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı:

Renal Hücreli Karsinom (RHK) en sık karşılaşılan böbrek malign tümörüdür. Metastatik hastalıkta hemoglobin, nötrofil ve trombosit sayısının prognostik faktör olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Bazı nomogramlarda ve modellerde bu markırlar kullanılmaktadır ve kılavuz bilgisi olarak da yerini almıştır. Lokalize hastalıkta ise bu markırlar prognostik faktör olarak araştırılmıştır ancak çalışma sayısı yetersizdir ve bu çalışmaların çoğunda hasta sayısı düşüktür.
Bu çalışmadaki amacımız Üroonkoloji Derneği Böbrek tümörü veri tabanındaki hasta verilerini retrospektif olarak taramak ve bu markırların hastalığın nüks ve progresyonunu öngörmedeki etkilerini araştırmaktır.

Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği:

Metastatik RHK’da çok sayıda prognostik faktör bulunmasına rağmen lokalize hastalıkta yeterli çalışma bulunmamaktadır. Üroonkoloji Derneği Böbrek Veri tabanında hasta sayısının yüksek olması nedeniyle bu prognostik faktörlerin lokalize hastalıkta incelenmesi ve sonuçlarının yayınlanması literatüre önemli katkı sağlayacaktır.
Sonrasında geliştirilebilecek nomogramlar için de veri sağlayacaktır.

Araştırma materyali ve yöntemi:

Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü veri tabanında kayıtlı lokalize RHK tanısı olan, preoperatif labarotuvar ve 1 yılı üzeri takip verileri tam olan hastaların verileri değerlendirilecektir. Preoperatif hematolojik markırların hastalıksız ve tüm sağkalım üzerine etkileri analiz edilecektir.

İlgili literatürün ışığında projenin yeri:

Lokalize RHK’da hematolojik markırlardan trombositozis en çok araştırılan prognostik faktördür. Bu konuda yayınlanan bir metaanaliz 12 çalışmadan oluşmaktadır ve 8735 hasta bulunmaktadır. Ancak bu metaanalizde metastatik ve lokal ileri evre hastalar da dahil edilmişti (1).
4376 lokalize RHK’da trombositozisin progresyonda etkili olduğunu bildiren multisentrik bir çalışma da literatürde mevcuttur. Ancak bu çalışmada sadece trombosit değerleri araştırılmış, diğer markırlar değerlendirilmemiştir (2). Üroonkoloji Derneği Böbrek veri tabanında güncel haliyle 4800 hasta olduğundan ve bunların büyük kısmı lokalize hastalık olacağından bizim çalışmamız hasta sayısı yüksek bir araştırma olacaktır.
Lokalize RHK da hemoglobin, nötrofil, trombosit ve bunların oranlarının prognostik faktör olarak araştırıldığı güncel bir çalışmada ise (n=185) anlamlı sonuçlar elde edildiği, ancak hasta sayısının yüksek olduğu çalışmalarla bu sonuçların desteklenmesi gerektiği rapor edilmiştir (3).  

Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

 1. Men H, Liang C, Yu M. Thrombocytosis as a prognostic factor in patients with renal cell carcinoma: a meta-analysis of literature.

J Cancer Res Ther 2015; 11(1): 67-72.

 1. Ha YS, Chung JW, Chun SY, Choi SH, Lee JN, Kim BS, Kim HT, Kim TH, Byun SS, Hwang EC, Kang SH, Hong SH, Chung J, Kwak C, Kim YJ, Kwon TG; KORCC study group. Impact of preoperative thrombocytosis on prognosis after surgical treatment in pathological T1 and T2 renal cell carcinoma: results of a multi-institutional comprehensive study. Oncotarget 2017; 8(38): 64449-64458.
 2. Albisinni S, Pretot D, Al Hajj Obeid W, Aoun F, Quackels T, Peltier A, Roumeguère T. The impact of neutrophil-to-lymphocyte, platelet-to-lymphocyte and haemoglobin-to-platelet ratio on localised renal cell carcinoma oncologic outcomes. Prog Urol 2019; 29(8-9): 423-431.

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar:

Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.

Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir):

Etik kurul onayı alınması – 1 ay
Hasta verilerinin elde edilmesi – 1 ay
Verilerin standardizasyonu ve analizi – 1 ay

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

TUO-RE-19-04
Proje Kodu:
(Dernek Genel Sekreteri belirleyecektir)

TUO-RE-19-04

Çalışma Grubu Adı:

Böbrek-Testis

Proje Adı:

Türkiye’de Renal Hücreli Karsinomun radyolojik evrelemesi ne kadar doğru? 

Proje Sorumlusu:

 

Doç. Dr. Oktay ÜÇER
Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU

Proje Araştırmacıları:

 

Üroonkoloji Derneği Üyeleri

Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı:

Renal Hücreli Karsinom (RHK) en sık karşılaşılan böbrek malign tümörüdür. Genellikle başka şikayetlerle görüntüleme yapılan hastalarda  tesadüfen tanı konulur. Tanıda dinamik Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MRI) sıklıkla kullanılır ve doğruluk oranları oldukça yüksektir. Projemizin amacı Türkiye ‘de RHK hastalarında radyolojik olarak belirlenmiş evrelemenin patolojik evrelemeyi ne kadar yansıttığını ortaya koymaktır.  

Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği:

Türkiye’de radyolojik evrelemenin ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarmak için bu çalışma yapılacaktır. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yeterli olup olmadığı belirlenecektir. Ayrıca özellikle belli özelliklerin görüntülemede yeteri kadar değerlendirilemediği ortaya çıkarsa bunlar için ileri tetkik ya da daha dikkatli değerlendirilmesi önerilecektir. 

Araştırma materyali ve yöntemi:

 

Üroonkoloji derneği böbrek tümörü veri tabanında kayıtlı RHK tanısı olan, preoperatif radyolojik ve postoperatif patolojik verileri tam olan hastaların verileri değerlendirilecek. Radyolojik verilerden elde edilen evrelemeler ile patolojik evrelemeler istatistiksel olarak karşılaştırılacak.  

 

 

İlgili literatürün ışığında projenin yeri:

Böbrek tümörlerinin tanısında dinamik BT ve MRI oldukça etkili iki görüntüleme yöntemidir ve ilave tetkik ya da biyopsiye nadiren ihtiyaç duyulur (1) bu yöntemlerin tanı koymadaki başarısı evreleme özelliklerinin bazılarında sağlanamamaktadır. Özellikle perinefrik yağ doku tutulumu invazyonunun doğruluğu en sık problem yaratan kısımdır (2).  Bunun dışında renal sinüs yağ doku ve renal ven invazyonu değerlendirilmesindeki  zorluklar da diğer sık rastlanılan problemlerdir. BT ile T3a hastaların doğru tanımlanmasının araştırılması da literatürde bulunmaktadır (3). Bu ve benzeri uluslararası çalışmalar olmasına rağmen ülkemizde tüm Türkiye’yi içeren yayın bulunmamaktadır.   

Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

 

 1. Israel GM, Bosniak MA. Pitfalls in renal mass evaluation and how to avoid them. Radiographics 2008; 28(5): 1325-38.
 2.  Landman J, Park JY, Zhao C, Baker M, Hofmann M, Helmy M, Lall C, Bozoghlanian M, Okhunov Z. reoperative Computed Tomography Assessment for Perinephric Fat Invasion: Comparison With Pathological Staging. J Comput Assist Tomogr. 2017; 41(5): 702-707.
 3. Sokhi HK, Mok WY, Patel U. Stage T3a renal cell carcinoma: staging accuracy of CT for sinus fat, perinephric fat or renal vein invasion. Br J Radiol 2015; 88(1045): 20140504.

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar:

Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.

 

Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir):

 

Etik kurul onayı alınması – 1 ay
Hasta verilerinin elde edilmesi – 1 ay
Verilerin standardizasyonu ve analizi – 1 ay

 

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

 

 

 

TUO-RE-19-01
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-19-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Serdar Çelik

Yürütücüler: Zekiye Sultan Altun

Safiye Aktaş

Güven Aslan

Çalışmanın Uzun Adı: Böbrek Tümörlerinde Yeni Nesil Moleküler Yöntemler ile Sıvı ve Doku Örneklerinden Mutasyon ve Biyobelirteç Analizi
Çalışma Grubu: Ortak Proje
Çalışmanın Kısa Özeti: Çalışmamızda böbrek tümörü nedenli opere edilen ve renal hücreli karsinom tanısı alan hastaların tümör dokusu, peritümöral doku, kan ve idrar örneklerinden next generation sekans analizi ile bugüne dek tanımlanmış böbrek tümörleri ile ilişkili genlerdeki değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin biyobelirteç olma potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Elde edilen verilerden böbrek tümörlerinde saptanan mutasyonlar ve oranları, mutasyonların patolojik sonuçlar ile ilişkisi, kanser heterojenitesi, ilaç direnci ve mekanizmaları, lokal nüks ve metastaz ilişkisi ile cerrahi sonrası progresyonu öngörme potansiyeli olan biyobelirteçler araştırılacaktır. Tümör dokusunda belirlenen değişikliklerin, hem peritümöral doku ile uyumu, hem de idrar ve kan örneklerinde saptanan değişikliklerle uyumu ve bu değişikliklerin biyobelirteç olma potansiyelleri, yine cerrahi sonrası progresyonu öngörme etkinlikleri araştırılacaktır.

Elde edilen bilgiler ile hedefe yönelik tedavi planlarının ve bireyselleştirilmiş tedavi modalitelerinin geliştirilmesi için toplumumuza yönelik ön veriler elde edilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Çalışmaya katılan merkezlerde böbrek tümörü tanısı alan ve nefrektomi planlanan >18 yaş gönüllüler
Hasta Alım Kriterleri: ·         Çalışmaya katılan Böbrek tümörü

·         En az 12 ay takibi olmak

·         İlk tanı başka yerde almamış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri: Küçük böbrek tümörü olan hastalar
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 300 hasta
Başlangıç Tarihi: 2019, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2024, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları:
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Tanımlayıcı Araştırma
Çalışma Dizaynı Prospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 DEÜ Etik Kurulu
NCT/EudraCt No: TUO-RE-19-01
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-RE-12-01 - Testis Tümörü Bench

Çalışma tamamlandı.

TUO-RE-14-01 - T2 Tümör Boyutu
Çalışma Kısa Kodu: TUO-RE-14-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Tayyar Alp Özkan – Çalışma dizaynı, veri toplama
Çalışmanın Uzun Adı: Böbrek Hücreli Kanser T2 Evresinde Tümör Boyutunun Prognostik Değeri
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Böbrek hücreli kanser (BHK) için 2010 TNM’de pT2 evresinde yapılan değişikliklerin geçerliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. pT2 evre tümörler için tümör boyutunun öngörü değeri . pT2 tümörlerde sağ-kalımı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi (klinik ve laboratuvar)
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Böbrek hücreli kanser tanısı ile radikal veya parsiyel nefrektomi yapılmış, böbreğe sınırlı tümörü olan hastalar.
Hasta Alım Kriterleri:
 • 1994-2014 yılları arasında opere edilmiş
 • En az 2 yıl takip süresi olan.
 • pT2 (böbreğe sınırlı, > 7 cm) tümör hastaları
Hasta Dışlama Kriterleri: Yok.
Çalışmanın Durumu:
 Hasta alımı başlatıldı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 500
Başlangıç Tarihi: Genel kurul onayını aldı, yönetim kuruluna onay için sunulacak
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Takip Veritabanı.
Kontrol Aralıkları: Aktif veritabanı ile aylık kontroller yapılmaktadır.
Klinik Çalışmanın Tipi: Longitudinal, Retrospektif
Çalışma Dizaynı: Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Online veriformaları olarak veritabanı kullanılacaktır.
Veri Girişi: www.lapuro.org
Çalışma Metni
Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Henüz sonuçlanmadı.
NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-01
Sponsor Bilgileri:

 

TUO-RE-14-02 - NKC Endikasyonları

Çalışma tamamlandı.

TUO-RE-19-02
Proje Kodu: TUO-RE-19-02
Çalışma Grubu Adı: Böbrek-Testis
Proje Adı: Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Ozan BOZKURT
Proje Araştırmacıları: Üroonkoloji Derneği Üyeleri
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: Böbrek tümörlerinde adjuvan tedavinin değerlendirildiği çalışmalarda standart bir hasta seçim kriteri mevcut değildir ve adjuvan tedaviden fayda görme olasılığı daha yüksek olan hasta gruplarını belirleyecek prognostik faktörlerin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Planlanan çalışma ile lokal ileri evre böbrek tümörlerinde kansere özgü ve genel sağkalımı etkileyen tümör ile ilişkili ve klinik faktörler belirlenerek literatüre katkı sunulması amaçlanmıştır.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: Proje çıktıları alındığında lokal ileri evre böbrek tümörlerinde prognostik faktörler belirlenerek hastalık nüksü olasılığı daha yüksek olan grupların saptanması amaçlanmaktadır. Özellikle bu gruplarda adjuvan tedavinin gündeme gelmesi ile hem gereksiz tedavilerden kaçınılması hem de adjuvan tedavi ajanlarının daha etkin şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.
Araştırma materyali ve yöntemi: Üroonkoloji derneği böbrek tümörü veri tabanında kayıtlı lokal ileri evre (T3-T4N0M0, TxN1M0) berrak hücreli RCC tanısı almış tüm hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Hastaların demografik ve klinik verileri (Yaş, cinsiyet, Vücut kitle indeksi, performans durumu, Charlson komorbidite indeksi, semptom varlığı, hematolojik parametreler) kaydedilecektir. Bunun yanında tümöre ait faktörler (Evre, derece, boyut, vasküler invazyon, nekroz, cerrahi sınır durumu, lenf nodu varlığı) değerlendirmeye alınacaktır. Univariate ve multivariate analiz sonrası prognostik önemi olan faktörler belirlenecek. Risk faktörleri belirlendikten sonra bunların yalnız başına ve  kombinasyonlarının nüks ve sağkalım oranları karşılaştırılacaktır.
İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Son yıllarda böbrek tümörlerinin tanı ve tedavisindeki hızlı gelişime karşın özellikle yüksek risk özellikleri gösteren lokalize böbrek tümörlerinde %35-40’a varan oranlarda hastalık nüksü gözlenmektedir (1). Nükslerin önüne geçmek ve hastalığa bağlı sağkalımı uzatmak adına son yıllarda metastatik böbrek tümörlerinde iyi sonuçlar veren çeşitli ajanlar ile yapılan adjuvan tedavi çalışmalarının çelişkili sonuçlar verdiği bilinmektedir (2).  Çalışmalar detaylı olarak incelendiğinde farklı hasta seçim kriterleri ve heterojen hasta gruplarının dahil edilmesi ortaya tartışmalı sonuçların çıkmasına neden olabilir. Detaylı alt grup analizlerinde özellikle lokal ileri evre ve yüksek risk özellikleri gösteren tümörlerde etkinliğin daha belirgin hale geldiği saptanmıştır. Bu risk faktörlerinin birlikteliğinde hastalığa özgü sağkalımın belirgin derecede azaldığı bilinmektedir (3). Bu çalışma ile daha önceki çalışmalarda yer almayan bazı klinik ve tümör ile ilişkili faktörlerde değerlendirilerek literatüre katkı sunulacaktır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:
 1. Hsieh JJ, Purdue MP, Signoretti S, et al. Renal cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers 2017;3:17009.
 2. Casuscelli J, Hsieh JJ. Are We Raedy for Adjuvant Sunitinib in High-risk Renal Cell Carcinoma ? Eur Urol 2017
 3. Bandini M, Smith A, Zaffuto E et al. Effect of pathological high‑risk features on cancer‑specific mortality in non‑metastatic clear cell renal cell carcinoma: a tool for optimizing patient selection for adjuvant therapy . World J Urol 2017
Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar: Projede Üroonkoloji Derneği Böbrek Tümörü Veri Tabanında kayıtlı hasta verileri kullanılacaktır.
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): Etik kurul onayı alınması – 1 ay

Hasta verilerinin elde edilmesi – 1 ay

Verilerin standardizasyonu ve analizi – 1 ay

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

 

TUO-RE-14-03 - SIB Skoru
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-RE-14-03
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Haluk Özen

Dr. Bülent Akdoğan

Dr. Mesut Altan

Dr. Burak Çıtamak

Çalışmanın Uzun Adı: Nefron Koruyucu Cerrahide Rezeksiyon Tekniğinin Standardize Edilmesi: Yüzey-Ara-Taban Sınır Skoru, Prospektif Çok Merkezli Çalışma
Çalışma Grubu: Böbrek ve Testis Tümörleri Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Parsiyel nefrektomide yeni bir standardizasyon yöntemi belirlemek için yüzey-ara- taban sınır skoru oluşturmak hedeflendi.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Parsiyel Nefrektomi Yapılan RCC hastaları
Hasta Alım Kriterleri: Robotik-Laparoskopik-Açık Parsiyel nefrektomi hastaları
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 150
Başlangıç Tarihi: 01/04/2015
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 01/11/2015
Veri Tabanları: Üroonkoloji Derneği Böbrek Hücreli Kanser Takip Veritabanı.
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok merkezli
Çalışma Dizaynı: Prospektif- çok merkezli
Çalışmada Kullanılacak Formlar: https://www.dropbox.com/s/wv4pp9tbbwwwl0l/Final%20Tips%20regarding%20the%20SIB%20score.docx?dl=0
Veri Girişi: www.lapuro.org
Çalışma Metni:  https://www.dropbox.com/s/fsrf5g7ov5xea9p/Project%20Draft%20-%2017%2007%202014.doc?dl=0
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
NCT/EudraCt No:  TUO-RE-14-03
Sponsor Bilgileri:
  Yok

 

TUO-RE-19-03
Proje Kodu: TUO-RE-19-03
Çalışma Grubu Adı: Böbrek ve  Testis Çalışma Grubu
Proje Adı: T1 Evre Böbrek Hücreli Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Uzun Dönem GFR’yi Etkileyen Hasta Bağımlı Faktörler
Proje Sorumlusu: Dr. Volkan İZOL
Proje Araştırmacıları: Dr. Fatih GÖKALP, Dr. Nebil AKDOGAN
Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı: T1 evre böbrek hücreli kanserinde tedavi yaklaşımı parsiyel ve radikal nefrektomidir ve kılavuzlarda, parsiyel nefrektominin radikal nefrektomiye onkolojik sonuçları ve komplikasyon oranlarının  benzer olduğu bununla birlikte  fonksiyonel sonuçlarının ise radikal nefrektomiye üstün olduğu vurgulanmıştır (1,2). Çalışmalarda fonksiyonel sonuçları etkileyen preoperatif ve postoperatif faktörler tanımlanmaya çalışılmıştır (3).  T1 evre hastalıkta parsiyel ve radikal nefrektomi sonrası GFR değişikliğinde rol oynayan  önemli bir faktörde, hastaya bağımlı faktörlerdir (4,5).  Bu çalışmada  Üroonkoloji Derneği Böbrek Kanseri Veri Tabanı kullanılarak Türkiye’deki  böbrek hücreli kanser nedeniyle radikal ve parsiyel nefrektomi yapılan hastalarda, hasta bağımlı faktörlerin, seçilen cerrahi yönteminin (Açık, Laparoskopik ve Robot yardımlı) cerrahi ve onkolojik sonuçlara ve uzun dönem GFR üzerine etkisini  araştırmayı amaçladık.
Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği: T1 evre hastalıkta farklı cerrahi prosedürleri sonrası uzun dönem GFR değişiklerini karşılaştırarak fonksiyonel sonuçları değerlendirme bunun sonucunda hastalarda böbrek yetmezliği gibi hayat kalitesini bozan klinik anlamlı bir hastalığın görülme olasılığını ortaya koymaktır. Yine preoperatif hasta bağımlı parameterelerin, GFR değişikliğinde etkisi ve  klinik anlamlı olmayan hastalık oranın,  bu oranın göz ardı edilip edilemeyeceğinin uzun dönem sonuçlarıyla değerlendirmektir.
Araştırma materyali ve yöntemi: Üroonokoloji Derneği Böbrek Kanseri veri tabanı kullanılarak

●     T1 evre böbrek hücreli kanserinde parsiyel ve radikal nefrektomi değerlendirmesi

●      İki grup arasında komplikasyonlar ve onkolojik sonuçların değerlendirilmesi

●     Aynı hasta grubundaki cerrahi, iskemi tipi GFR ilişkisi

●     Aynı cerrahi kolunda komorbiditelerin uzun dönem GFR üzerine etkisi

●     Hastalardaki komorbid hastalıkların sürelerinin GFR üzerine etkisi

●     GFR değişikliğinin hayat kalitesi üzerine etkisi değerlendirilecektir.

İlgili literatürün ışığında projenin yeri: Hipertansiyon, peroperatif proteinüri,  diyabet ve özellikle de preoperatif kötü GFR’nin postoperatif uzun dönem böbrek fonksiyonları üzerine etkileri ve GFR değişikliğinde klinik anlamlı sonuçları halen net olmadığından bu çalışma planlanmıştır.
Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi: 1-      Finelli A, Ismaila N, Bro B, et al. Management of small renal masses: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 2017;35:668–80.

2-      Bhindi B, Christine ML, Phillip JS et al: Predicting Renal Function Outcomes After Partial and Radical Nephrectomy Eur Uro 2018;8137: doi.org/10.1016/j.eururo.2018.11.021.

3-      Lane BRBabineau DCPoggio ED et al : Factors predicting renal functional outcome after partial nephrectomy. Urology 2008; 180:2363.doi.org/10.1016/j.juro.2008.08.036

4-      Ardalan EA, Finelli A: Renal Function Outcomes Following Radical or Partial Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma: Should Urologists Rely on Preoperative Variables to Predict Renal Function in the Long Term?  Eur Uro 2018

5-      Kim SP, Thompson RH, Boorjian SA, et al: Comparative effectiveness for survival and renal function of partial and radical nephrectomy for localized renal tumors: a systematic review and meta-analysis. J Urol 2012 ;188:51–7.

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar:
Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir): 1 yıl

Etik Kurul Alınması

Datanın düzenlenip, gerekli eksik verilerin tamamlanması

İstatistiğinin yapılması

Literatürün taranması

Makalenin yazılması

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir): Proje için ekstra malzemeye ihtiyaç yoktur.

 

TUO-RE-14-04 - Testis Tümörü Tanısında Ve Kendi Kendine Testis Muayenesinde Farkındalığın (Bilgilendirme Öncesi Ve Sonrası) Değerlendirilmesi

Çalışma sonlandırıldı.