Tüzük

BÖLÜM I


MADDE – 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ’dir.
Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görülen hallerde yasalara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE – 2 : DERNEĞİN AMAÇLARI:
Dernek, ürolojik onkoloji alanında ve onunla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında, bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü bilimsel araştırma, organizasyon ve çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek amacını taşır. Siyasetle ilgisi yoktur.

MADDE – 3 : DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
a) Madde 2’deki amaç ile ilgili bilimsel toplantılar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler, dergi, kitap ve diğer basılı ve elektronik bilgi işlem faaliyetleri ve benzeri yayınlar yapar.
b) Fakülte ve uzmanlık sonrası ve akademik geliştirme çalışmaları düzenler, araştırmalar yapar.
c) Meslektaşların mesleki ve tababet sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya ve arttırmaya çalışır.
d) Diğer mesleki kuruluşlar, tıbbi dernek, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile işbirliği yapar.
e) Diğer uluslar ve uluslararası, aynı amaçlarla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlarla, ortaklığa katılma veya davet etme, delege gönderme ve kabul etme ödevlerinin yerine getirilmesinde yetkilidir.
f) Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere delege ve temsilci yollayabilir. Bu maksatla ödenek alıp, verebilir. Derneklerin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nca verilecek izne bağlıdır.
g) Gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlık sağlar.
h) Bilimsel yayınlar yapmak,
ı) Türk Üroonkolojisi’nin gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi yardımları sağlamak,
j) Üroonkoloji Derneği’nin desteklediği araştırmalara yönelik tıbbi cihaz, makine ve malzemeler sağlamaktır.

Tüzüğün tamamına ulaşmak için tıklayınız…