Mesane Tümörü Çalışma Grubu – Devam Eden Çalışmalar

TUO-UR-19-02

Proje Kodu:

TUO-UR-19-02

Çalışma Grubu Adı:

Mesane Tümörü Çalışma Grubu

Proje Adı:

Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Tanısal Üreterorenoskopi ve/veya Biyopsi Alınmasının Mesane Nüksüne Etkisi; Üreterorenoskopi Sırasında İntravezikal Kemoterapi Nüksü Engeler mi?

Proje Sorumlusu:

Volkan İzol

Proje Araştırmacıları:

Mutlu Değer

Fatih Gökalp

Nebil Akdoğan

Projenin amacı, ortaya çıkış kaynağı:

Üst üriner sistem tümörlerinde (ÜÜST) standart tedavi Radikal nefroüreterektomi (RNU) + mesane kaf eksizyon cerrahisidir. RNU’den sonra intravezikal rekürensin (IVR) % 20-50 olduğu ve cinsiyet, üreteral yerleşim, çoklu odaklanma, pT evresi, cerrahi yaklaşım ve pozitif cerrahi sınırlar gibi çevresel ve klinikopatolojik faktörlerin bu nüksü etkileyebileceğini bildirmiştir (1). ÜÜST tanısında preoperatif üreteroskopi (URS) % 95 başarı oranına sahiptir (1).

RNÜ öncesi tanısal amaçlı Üreterorenoskopi ve/veya biyopsi yapılanlarda İVR riskine etkisi ve URS işlemi sırasında intravezikal kemoterapi (İVKT) uygulaması bu riski azaltıp azaltmadığını araştırmak.

Projenin önemi, getireceği yenilikler ve sonuçlar, bunların uygulanabilirliği:

ÜÜST’lerinde RNÜ öncesi tanısal amaçlı üreteroskopi ve manipülasyonlarının RNÜ sonrası İVR nüksü artıyorsa bu yöntem dışında başka yöntem arayışlarına yönelinebilinir ayrıca Üreterorenoskopi sırasında intravezikal kemoterapi verilmesi bu nüksü azaltıldığı gösterilirse bu tedavi yaklaşımımız değiştirebilir.

Araştırma materyali ve yöntemi:

Retrospektif olarak

— Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı kullanılarak

— Radikal Nefroüreterektomi yapılan Üst üriner sistem tümörlü olan hastalar retrospektif olarak taranacak

— URS ve/veya biyopsi yapılan hastalar ile yapılmayan hastalar IVR açısından karşılaştırılması

— Sadece URS yapılanlarda nüks oranları

— Rekürrens var ise hastalıksız veya genel sağkalıma etkisi

— URS ile RNU arasında geçen sürenin nükse etkisi

— Prospektif

— Preoperatif URS ve/veya Biyopsi yapılanlarda intravezikal KT uygulaması sonrası IVR oranına bakılması

İlgili literatürün ışığında projenin yeri:

ÜÜST tanısında preoperatif üreteroskopi (URS) ve/veya manipülasyonlar İVR artırdığı bilinmektedir. Bizim verilerimizde bunu araştırmayı amaçladık.

Litaretürde RNÜ sonrası IVR arttırdığı bildirilmiştir ve RNU sonrası ( <72 saat) İVKT (Mitomisin C, Piraburicin) uygulaması IVR azaltığı bildirilmektedir. Ancak URS sırasında İVKT kullanımı hakkında literatürde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Projenin kaynağını oluşturan literatür listesi:

1. Rouprêt M. et al. EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. https://uroweb.org/wp-content/uploads/Upper-Urinary-Tract-Urothelial-Carcinoma-large-text-V3.pdf

2. Fang, D., et al. Prophylactic intravesical chemotherapy to prevent bladder tumors after nephroureterectomy for primary upper urinary tract urothelial carcinomas: a systematic review and meta-analysis. Urol Int, 2013. 91: 291.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948770

3. O’Brien, T., et al. Prevention of bladder tumours after nephroureterectomy for primary upper urinary tract urothelial carcinoma: a prospective, multicentre, randomised clinical trial of a single postoperative intravesical dose of mitomycin C (the ODMIT-C Trial). Eur Urol, 2011. 60: 703. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21684068

4. Ito, A., et al. Prospective randomized phase II trial of a single early intravesical instillation of pirarubicin (THP) in the prevention of bladder recurrence after nephroureterectomy for upper urinary tract urothelial carcinoma: the THP Monotherapy Study Group Trial. J Clin Oncol, 2013. 31: 1422. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460707

5. Sung HHJeon HGHan DHJeong BCSeo SILee HMChoi HYJeon SS. Diagnostic Ureterorenoscopy Is Associated with Increased Intravesical Recurrence following Radical Nephroureterectomy in Upper Tract Urothelial Carcinoma. PLoS One. 2015 Nov 10;10(11):e0139976.doi:10.1371/journal.pone.0139976. eCollection 2015.

6. Lu DDBoorjian SARaman JD3. Intravesical chemotherapy use after radical nephroureterectomy: A national survey of urologic oncologists.Urol Oncol. 2017 Mar;35(3):113.e1-113.e7. doi: 10.1016/j.urolonc.2016.10.016. Epub 2016 Nov 22

Projede kullanılabilecek mevcut olanaklar:

Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri tabanı

Projenin öngörülen süresi (Projenin her bir aşaması için öngörülen süreler belirtilmelidir):

2 yıl

Etik Kurulun Alınması

Datanın düzenlenip eksik verileri tamamlanması

Literatür taranması

Prospektif çalışma için veri toplanması

İstatistiğin yapılması

Makalenin yazılması

Proje için gerekli yeni demirbaş, araç, teçhizat ve sarf malzemeleri ve bunların nereden/nasıl sağlanacağı (Her bir kalem için malzeme adı, miktarı ve tutarı belirtilmelidir):

Proje için ilaç temin edilmesi.

TUO-UR-19-01

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-UR-14-01

Çalışmanın Uzun Adı:

Değişici Epitel Mesane Tümörü Hastalarında Klinik ve Patolojik Evre Arasındaki Evre Yükselmesini Öngören Faktörlerin Araştırılması

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Radikal sistektomi öncesi evre yükselmesini öngören faktörlerin belirlenmesi ve evre yükselmesi beklenen hastaların saptanabilmesi için bir araç geliştirilmesi ve evre yükselmesinin sağkalım üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Neoadjuvan kemoterapi almamış olup, değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

Değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri:

  1. Radikal sistektomi öncesi mesane tümörüne yönelik neoadjuvan sistemik kemoterapi almamış olmak
  2. Radikal sistektomi uygulanma nedeni kurtarma sistektomisi olmamak

Çalışmanın Durumu:

 

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

2014, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı:

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

http://uroonkoloji.org/mail/150105-2/Degisici-epitel-mesane-tumoru-hastalarinda-klinik-ve-patolojik-evre-arasindaki-evre-yukselmesini-ongoren-faktorler-PT.pdf

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-UR-14-01

Sponsor Bilgileri: (Varsa)

 
TUO-UR-14-01 - Epitel

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-UR-14-01

Çalışmanın Uzun Adı:

Değişici Epitel Mesane Tümörü Hastalarında Klinik ve Patolojik Evre Arasındaki Evre Yükselmesini Öngören Faktörlerin Araştırılması

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Radikal sistektomi öncesi evre yükselmesini öngören faktörlerin belirlenmesi ve evre yükselmesi beklenen hastaların saptanabilmesi için bir araç geliştirilmesi ve evre yükselmesinin sağkalım üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Neoadjuvan kemoterapi almamış olup, değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

Değişici epitel hücreli mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi uygulanmış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri:

  1. Radikal sistektomi öncesi mesane tümörüne yönelik neoadjuvan sistemik kemoterapi almamış olmak
  2. Radikal sistektomi uygulanma nedeni kurtarma sistektomisi olmamak

Çalışmanın Durumu:

 

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

2014, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı:

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

http://uroonkoloji.org/mail/150105-2/Degisici-epitel-mesane-tumoru-hastalarinda-klinik-ve-patolojik-evre-arasindaki-evre-yukselmesini-ongoren-faktorler-PT.pdf

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-UR-14-01

Sponsor Bilgileri: (Varsa)

 

 

TUO-UR-14-02 - IMAGE

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-UR-14-02

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr. Aydın Mungan – Yürütücü

Dr. Kutsal Yörükoğlu – Yürütücü

Çalışmanın Uzun Adı:

T1G3 mesane kanserinde görüntü analizi ile birim alandaki malign hücre sayısının belirlenmesi prognostik bir belirteç olabilir mi?

Çalışma Grubu:

Mesane Tümörü Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Primer tanı almış, T1G3 evredeki, en az 24 ay takibi olan mesane tümörülü hastalarda, tek patolog tarafından yapılacak olan görüntü analizi ile birim alandaki maling hücre sayısının ve bunun prognostik öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Primer tanısını ilgili merkezde almış olan, T1G3 evredeki kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

  • T1G3 tümörler
  • En az 24 ay takibi olmak
  • İlk tanı başka yerde almamış olmak

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışmnın Durumu:

Hasta kabulü için hazırlıklar devam ediyor

Hedeflenen Hasta Sayısı:

320

Başlangıç Tarihi:

2014, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

 

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Klinik Araştırma

Çalışma Dizaynı

Retrospektif Çalışma

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Veri Girişi:

http://uroonkoloji.croturk.com/

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUO-UR-14-02

Sponsor Bilgileri: