Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu – Bitmiş Çalışmalar

TUO-PR-19-09 - MR-Füzyon karşılaştırma
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-09

Çalışma Ekibi:
Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Güven Aslan
Yürütücüler: Levent Türkeri
Serdar Çelik

Çalışmanın Uzun Adı:

MR-Füzyon biyopsi ile standart TRUS-biyopsi sonrası radikal prostatektomi sonuçlarının karşılaştırılması

Çalışma Grubu:

Prostat Hastalıkları

Çalışmanın Kısa Özeti:

PSA yüksekliği ve/veya parmakla rektal incelemede prostat kanseri şüphesi taşıyan ve prostat biyopsi önerilen, 1. Grupta Standart TRUS Bx yapılan hastalar, 2. Grupta ise MR USG Hedef biyopsi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Bu hastalardan prostat kanseri teşhisi konulan ve radikal prostatektomi uygulanan hastalar çalışma grubunu oluturacaktır.  PSA, Biyopsi Gleason skoru Radikal prostatektomi Gleason skoru, Tersiyer patern gibi parametrelerle karşılaştırılacaktır. Çalışma hedefi her iki grupta 100 hasta olarak belirlenmiştir. Üroonkoloji Derneği prostat veritabanındaki MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar çalışmaya dahil edilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

 • MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar arasından radikal prostatektomi uygulanan hastalar
 • MR-Hedefli biyopsi grubunda 12 kor sistematik biyopsi verisi de olan hastalar
 • Verileri eksiksiz olan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

PSA, Biyopsi ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Kognitif Füzyon biyopsi yapılan hastalar

Çalışmanın Durumu:

Tamamlandı

Hedeflenen Hasta Sayısı:

457 hasta

Başlangıç Tarihi:

2019, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

2020, Mayıs online Toplantısı

Veri Tabanları:

Prostat kanseri veri tabanı

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışma nın Tipi:

Retrospektif karşılaştırma çalışması

Çalışma Dizaynı

Retrospektif

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Yok

Veri Girişi:

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:
   Başvuru Yeri:
   Tarihi:
   Numarası:

NCT/EudraCt No:

TUO-PR-19-09

Sponsor Bilgileri:

TUO-PR-13-01 - Prostat kanserinde 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT sintigrafisi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-13-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Dr. Can Öbek

Sekreter: Dr. Tünkut Doğanca

Çalışmanın Uzun Adı: 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT Sintigrafisinin Prostat Kanserinde Lokal (T) ve Lenf Nodu(N) Evrelemesindeki Rolü
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT sintigrafisinin lokal (T) ve lenf nodu (N) evrelemesine katkısının olup olmadığının belirlenmesi.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Yüksek veya çok yüksek riskli, lokalize veya lokal ileri prostat kanseri tanısı ile radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodudiseksiyonu uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Çalışmaya dahil edilecek hastaların aşağıda belirtilen tüm kriterleri karşılaması gereklidir.

 1. 18 yaşın üzerinde olmak.
 2. Biyopsi ile histopatolojik olarak prostat adenokarsinomu tanısı almış olmak.
 3. Klinik evreleme ile yüksek veya çok yüksek riskli, lokal veya lokal ileri hastalık olarak değerlendirilmiş ve radikal prostatektomi + genişletilmiş lenf nodudiseksiyonu yapılmasına karar verilmiş olmak.
 4. Son 5 yıl içinde herhangi başka bir kanser hikayesi olmamak       (başarıyla tedavi edilmiş cilt skuamöz ve bazal hücreli kanseri hariç)
 5. Hastanın çalışma konusunu, kriterlerini anlayabilir konumda olması, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek fiziksel ve zihinsel kapasitede olması.
 6. Hastanın çalışmayı anladıktan sonra katılmayı onaylaması; kendisinin veya hukuki vasisinin onam formunu imzalaması.
Hasta Dışlama Kriterleri:
 1. Daha önce pelvik bölgeye radyoterapi almış olan hastalar.
 2. Calışma yürütücüsünün çalışmaya katılmasını uygun görmediği hastalar.
Çalışmanın Durumu:
 • Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 40
Başlangıç Tarihi: Kasım 2013
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: Kasım 2015
Veri Tabanları:  http://uroonkoloji.croturk.com/
Kontrol Aralıkları:  –
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok Merkezli
Çalışma Dizaynı: Prospektif, Çok Merkezli
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi: http://uroonkoloji.croturk.com/
Çalışma Metni: Dosya için tıklayınız.

Çalışma Onam Formu

Briganti Nomogramı

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu
NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:
TUO-PR-18-01 - mpMRG radikal prostatektomi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-18-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Fehmi Narter

Yürütücüler: Fuat Kızılay

Serdar Çelik

Çağ Çal

Levent Türkeri

Çalışmanın Uzun Adı: Multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntülemedeki PIRADS derecelendirme sisteminin radikal prostatektomi materyalindeki histopatolojik faktörlerle korelasyonunun analizi
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Bu çalışmada, hastaların MPMRG ile saptanan prostat lezyonlarının PIRADS dereceleriyle radikal prostatektomi sonrası elde edilen histopatolojik verileriyle korelasyonunun araştırılması hedeflenmektedir. Böylece hastalık yönetiminde klinik önemi olan lezyonlara tanı konması, tanı anında hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi ve progresyon riskinin belirlenmesi önemli amaçlar arasındadır. Böylece düşük progresyon riski olan hastalarda gereksiz tedavilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca MPMRG’de lezyon saptanmayan (Negatif MPMRG) ve cerrahi tedavi uygulanan hastalarda da MRG’nin prediktif değeri değerlendirilecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan ve öncesinde MPMRG tetkiki olan tüm hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Verileri eksiksiz olan hastalar Preoperatif 1.5 veya 3 tesla MPMRG yapılması

Radikal prostatektomi (açık, laparoskopik veya robotik) uygulanması

Hasta Dışlama Kriterleri: PSA, MPMRG ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi: 2018, Ankara Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2020, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı

MPMRG veri tabanı

Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Toplum Temelli Çalışma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-18-01
Sponsor Bilgileri:
TUO-PR-18-02 - Oniki kor biyopsi Epstein kriterleri
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-18-02
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Kutsal Yörükoğlu

Yürütücüler: Levent Türkeri

Fehmi Narter

Serdar Çelik

Fuat Kızılay

Çalışmanın Uzun Adı: Klinik önemsiz prostat kanseri için önerilen kriterler 12 kor biyopsi için yeterli midir?
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Çalışmada 12 kor prostat biyopsisi sonrası prostat kanseri tanısı alarak radikal prostatektomi uygulanan hastalar değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası ayrıntılı 12 kor biyopsi patolojik verisi, klinik özellikleri ve radikal prostatektomi patoloji verisi tam olan hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Hastaların biyopsi patolojisi şemasına göre sextant biyopsiye uyan alanlarının (6 kor paramedian) patolojileri ayrı, tüm 12 kor biyopsi alanlarının (6 paramedian ve 6 uzak lateral) patolojileri ayrı olarak alınacaktır. Bu iki grubun PSA verileri, klinik özellikleri, biyopsi patoloji verileri karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma bağımlı analiz ile değerlendirilecek olup, 12 kor biyopsi verisinin 6 kor biyopsi verisine üstünlüğü ve ek patolojik bulguların (perinöral invazyon, kor uzunluğu, HPIN, ASAP…) değerlendirmedeki yeri incelenecektir. Ayrıca bu iki grubun biyopsi verilerinin radikal prostatektomi sonrası aynı patolojik verileri öngörme düzeyleri (klinik önemli ya da önemsiz hastalığı öngörme yeteneği) incelenecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: 12 kor prostat biyopsisi sonrası prostat kanseri tanısı alarak radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: 12 kor TRUS biyopsi patolojisinde her kor için ayrıntılı bilgi bulunması

PSA verisinin ve klinik evrenin bilinmesi

RP sonrası patoloji verisinin eksiksiz olması

Hasta Dışlama Kriterleri: PSA, Biyopsi ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı sonlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 2500
Başlangıç Tarihi: 2018, Bahar Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2019, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Klinik Araştırma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-18-02
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-PR-19-03 - Yüksek risk prostat çalışma
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-03
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Volkan Izol

Yürütücüler: Nebil Akdogan

Mutlu Deger

Çalışmanın Uzun Adı: Yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçları
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Yüksek riskli prostat kanserinde tedavi olarak radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu klavuzlarda yüksek öneri dereceleriyle sunulmaktadır. Bunun haricinde radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi seçenekleri de mevcuttur. Mevcut literatür çalışmalarında, bu hastalara uygulanan radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun başarı oranı yüksektir. Ülkemizde bu konuda yapılmış yüksek hasta sayılı bir çalışma yoktur. Bu nedenle derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek bu çalışma ile yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçlarının araştırılması planlanmıştır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Yüksek riskli prostat kanseri tanılı radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: ≥cT2c veya PSA >20 ng/ml veya Gleason score >7

Verileri eksiksiz olan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri: Metastatik hastalar

Adjuvan tedavi alan hastalar

Verileri eksik olan hastalar

Çalışmnın Durumu: Hasta alımı sonlandı
Hedeflenen Hasta Sayısı: 350
Başlangıç Tarihi: 2019, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2020, Manisa Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

Çukurova üniversitesi

8mart2019

86/53

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri: