Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu – Bitmiş Çalışmalar

TUD-QoL-10-01 - Benign Prostat Hiperplazisi Yaşam Kalitesi Ölçeği Geliştirilmesi ve Validasyonu

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-10-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Kamil Çam -Proje Yürütücüsü

Proje Ekibi:
Talha Müezzinoğlu, Ömer Aydemir, Recep Büyükalpelli, Gökhan Toktaş, Hakan Gemalmaz

Çalışmanın Uzun Adı:

Benign Prostat Hiperplazisi Yaşam Kalitesi Ölçeği Geliştirilmesi ve Validasyonu

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

BPH ilişkili alt üriner sistem hastalarında klinik karar vermede kullanılmak üzere hastalığa özel YK ölçeği geliştirilmesi ve bunun validasyonu planlandı.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

 

Hasta Alım Kriterleri:

 

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışmanın Durumu:

 • Tamamlandı
 • Int Urol Nephrol dergisinde basıldı.

(Development of a quality of life scale specific for patients with benign prostatic hyperplasia. Int Urol Nephrol. 2013 Apr;45(2):339-46.)

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

2010

Çalışma Bitiş Tarihi:

2012

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

 

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

IPSS, SF-36, yeni BPH-YK ölçeği

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-10-01

Sponsor Bilgileri:

 

 

TUD-QoL-10-02 - Prostat Kanseri Nedeniyle Takip Edilen Hasta Eşlerinde YK’nin Araştırılması

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-10-02

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr.Hakan Gemalmaz-Proje Yöneticisi

Yaşam Kalitesi Alt Grubu

Çalışmanın Uzun Adı:

Prostat Kanseri Nedeniyle Takip Edilen Hasta Eşlerinde YK’nin Araştırılması

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

 

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu

 

Hasta Alım Kriterleri:

 

Hasta Dışlama Kriterleri:

 

Çalışma Bitiş Tarihi:

2012

Hedeflenen Hasta Sayısı:

 

Başlangıç Tarihi:

2010

Çalışmanın Durumu:

 • Çalışma Tamamlandı
 • Makale yazım aşamasında

Veri Tabanları:

 

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

 

Çalışma Dizaynı:

 

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-10-02

Sponsor Bilgileri:

 

 

TUD-QoL-11-01 - Radikal Prostatektomi Hastalarında Oral PDE-5 İnhibitörlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUD-QoL-11-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Dr.Cem Akbal -Proje Yöneticisi

Yaşam Kalitesi Alt Grubu

Çalışmanın Uzun Adı:

Radikal prostatektomi hastalarında oral PDE-5 inhibitörlerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Çalışma Grubu:

Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Bu çalışmanın amacı, Lokalize Prostat Kanseri (PK) nedeniyle Radikal Prostatektomi (RP) uygulanan olgularda ortaya çıkan Erektil İşlev Bozukluğununu (EİB) geriye döndürülmesinde Tadalafil kullanımının güvenilirlik ve etkililiğini değerlendirmektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Radikal prostatektomi yapılan hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

 • 18-65 yaş arası lokalize prostat kanseri olan erkek hastalar (cT1C), (cT2A), (cT2B)
 • IIEF-5 (0-25) ≥12 olan hastalar(Herhangi bir tedavi almadan IIEF-5’e göre orta veya şiddetli EİB’ si olanlar çalışmaya alınmayacak, hafif-orta EİB, hafif EİB ve EİB olmayanlar çalışmaya alınacak)
 • Düzenli aktif cinsel hayatı olan hastalar
 • Radikal Prostatektomi öncesi PSA≤ 10, yapılan prostat biyopsi sonucuna göre Gleason toplamı≤7 olan hastalar
 • Operasyon sırasında en az 1 kavernozal siniri korunan olgular
 • Operasyon sonrası Lenf nodu (LN) diseksiyonu yapılmışsa LN pozitif olmayan olgular

Hasta Dışlama Kriterleri:

 • Kavernozal sinirlerin hiç korunmadığı olgular.
 • RP sonrası patoloji sonucuna göre veya takip süresince adjuvan tedavi ihtiyacı doğması
 • Komplikasyon nedeniyle 2. cerrahi gerekliliği (kanama, v.b)
 • Üretral kateterin 3 haftadan fazla kalması
 • Çalışmaya düzenli bir biçimde katılımını engelleyecek bilinen herhangi bir medikal yada psikolojik veya sosyal durumu olan veya çalışmaya katılımıyla kendilerinin yada başkalarının riskini arttıran hastalar
 • Tarama muayenesi sonucundaki değerlendirme sonucunda klinik olarak anlamlı herhangi bir anormalliği bulunan hastalar.
 • Klinik olarak anlamlı ve stabil olmayan hematolojik, endokrinolojik, kardiyovasküler, renal, hepatik, nörolojik, gastrointestinal veya diğer sistemik medikal hastalık kanıtı bulunan hastalar
 • Son 4 hafta içinde herhangi bir çalışma ilacı ile başka bir çalışmaya katılmış ya da herhangi bir çalışma ilacı ile başka bir çalışmaya eşzamanlı olarak katılan hastalar
 • Çalışma süresince veya çalışma bitimini takiben bir ay içinde kan veya kan ürünleri bağışında bulunmayı planlayan hastalar.
 • Tadalafil kullanım kontrendikasyonu doğması
 • Alkol ve/veya uyuşturucu madde istismarı

Çalışma Bitiş Tarihi:

30.04.2014

Hedeflenen Hasta Sayısı:

116

Başlangıç Tarihi:

17.04.2011

Çalışmanın Durumu:

 • Hasta Alımı Durdu
 • Analiz ve takip aşamasında

Veri Tabanları:

Kontrol Aralıkları:

Klinik Çalışmanın Tipi:

Prospektif, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü

Çalışma Dizaynı:

Prospektif, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü, güvenilirlik/etkinlik çalışması.
Her hastada randomize bir sıra ile RP sonrası üretral kateter çıkarılır çıkarılmaz Tadalafil (Lifta) ve plasebo ile tedaviye başlanacaktır. Çalışma boyunca haftada en az 48 saat arayla 2 kere Tadalafil (Lifta) 20 mg veya Plasebo kullanan olgular kavernozal düz kas miktarının korunması amacıyla düzenli cinsel ilişki açısından cesaretlendirilecektir.

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

 • IIEF-5 formu
 • Yaşam Kalitesi Formu doldurulur (EQ-5D)

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
04.01.2011

2011/42

NCT/EudraCt No:

 TUD-QoL-11-01

Sponsor Bilgileri:

Çalışma ile ilgili Abdi İbrahim firmasından ilaç temini konusunda destek alınmıştır.

 

TUD-MI-07-01 - Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomide Yaşam Kalitesi
Çalışma Kısa Kodu: TUD-MI-07-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Cenk Acar – Yazım istatisitk

Cenk Bilen – Dizayn Takip

Yıldırım Bayazıt – Hasta Katılımı

Güven Aslan – Hasta Katılımı

Artan Koni – Hasta Takibi ve Formların Doldurulması

Erem Başok – Hasta Katılımı

Mustafa Kaplan – Hasta Katılımı

Çalışmanın Uzun Adı:

Açık ve Laparoskopik Radikal nefrektomiyi takiben izlemde yaşam kalitesi

Çalışma Grubu:

Minimal İnvaziv Üroonkolojik Cerrahi Çalışma Grubu + Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu

Çalışmanın Kısa Özeti:

Bu çalışmada açık ve laparoskopik radikal nefrektomi sonrası hastalar prospektif olarak takip edilmiş ve yaşam kalitesi açısından gruplar arasında farklılık izlenmemiştir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

Lokalize böbrek tümörü hastaları

Hasta Alım Kriterleri:

Lokalize böbrek tümörü hastaları

Hasta Dışlama Kriterleri:

Klinik olarak tespit edilmiş T4 hastalık, vena cava trombusu, kognitif disfonksiyon, nöromüsküler hastalıklar geçirilmil abdominal veya teroperitoneal cerrahi.

Çalışmanın Durumu:

Çalışma tamamlandı

Hedeflenen Hasta Sayısı:

100 + 100 (Bulunan 72- 39)

Başlangıç Tarihi:

2007

Bitiş Tarihi:

2010

Veri Tabanları:

Çalışma tamamlandı.

Kontrol Aralıkları:

Pre-op post

Klinik Çalışmanın Tipi:

Prospektif Non- randomize

Çalışma Dizaynı:

Prospektif Non- randomize

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Çalışma tamamlandı

Veri Girişi:

 

Çalışma Metni

http://www.urologyjournal.org/index.php/uj/article/view/2475/993

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

Tarihi:

Numarası:

 

NCT/EudraCt No:

TUO-MI-07-01

Sponsor Bilgileri: