Amacı

Amacı:

Ürolojik Onkoloji alanında ve onunla ilgili tıp ve diğer bilim dallarında,bilimsel ve mesleki çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak için hertürlü bilimsel araştırma, organizasyon ve çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmektir.

Faaliyet Alanları:

1. Amaçları doğrultusunda bilimsel toplantılar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, dergi, kitap ve diğer basılı ve elektronik bilgi işlem faaliyetleri ve benzeri yayınlar yapmak.

2. Meslektaşlarının mesleki ve tababet sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya ve arttırmaya çalışmak.

3. Diğer mesleki kuruluşlar, tıbbi dernekler, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile işbirliği yapmak.

4. Diğer ulusal ve uluslarası aynı amaçla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortaklığa katılmak veya davet etmek delege göndermek ve kabul etmek.

5. Ülkemizi doğudan batıya ve kuzeyden güneye dolaşarak bütün bölgelerde ortak bilimsel toplantılar düzenlemek ve ve ürolojik onkoloji konusunda bilgi alış verişinde bulunarak eğitime katkı sağlamak.

6. Üroonkolojik hastalıklar ile ilgili aydınlatıcı bilgileri hedef kitle olarak Türk insanına ulaştırabilmek ve koruyucu hekimlik işlevini yerine getirmek. Bu konuda toplumun bilinçli olarak organize olmasını ve birbirlerine yardım etmesini sağlamak.