1. Üroonkoloji Derneği nin 2908 sayılı Dernekler Kanununun 11. Maddesine göre uluslarası faaliyette bulunmak üzere kurulma talebi, Bakanlar Kurulunun 5.7.1999 tarih ve 99/13099 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve derneğimizin kuruluşu yapılarak 3.9.1999 tarihinde tarafımıza tebliğ ve tebellüğ edilmiştir.

2. Dernek, ürolojik onkoloji alanında ve onunla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında, bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü bilimsel araştırma, orhanizasyon ve çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek amacını taşımaktadır. Siyasetle ilgisi yoktur.

3. Dernek kuruluşunu takip eden ilk genel kurula kadar geçen yaklaşık 6 aylık süre içerisinde öncelikle üye kayıtları üzerinde durulmuş ve şu ana kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Diyarbakır illerimizde çalışmakta olan meslektaşlarımızdan toplam 30 kişi derneğimize üye olmuşlardır.

4. Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği bir diğer faaliyet de bilimsel toplantı organizasyonu olmuştur. Derneğimizin ilk bilimsel faaliyeti olarak uluslarası bir toplantı organizasyonu planlanmış ve bu konuda yapılan girişimler sonucu Avrupa Urolojik Araştırma Derneği (ESUR) nin 15. Kongresinin İstanbul’da 5-7 Ekim 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halen bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Bu toplantıya 14 yabancı konuşmacı davet edilmiş ve toplantıya katılmayı kabul etmişlerdir. Bundan sonra da benzeri bilimsel toplantıların organizasyonuna devam edilmesi planlanmıştır.

Sayın Üyeler

1999 yılında Bakanlar kurulu kararı ile kurulan Üroonkoloji Derneği ilk olağan genel kurulunu 26-02-2002 tarihinde yapmıştır. Genel Kurulda oylarınızla seçilen 7 kişilik yönetim kurulu ilk toplantıda görev taksimini yapmış ve başkanlığa Dr. Atıf Akdaş, 2. Başkanlığa Dr. Haluk Özen , Genel Sekreterliğe Dr. Levent Türkeri,  Muhasip üyeliğe Dr. Erdinç Ünlüer, idari işlerden sorumlu üyeliğe Dr. Yaşar Bedük, Dış ilişkilerden sorumlu üyeliğe Dr. Ziya Kırkalı ve bilimsel yayınlardan sorumlu ve oturum sekreterliğine Dr. Ahmet Erözenci seçilmiştir.

A-Yönetimsel Faaliyetler

 1. Dernek adına girişimlerde bulunarak dört koçan makbuz temin edilmiştir.
 2. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 2.Başkan Dr. Haluk Özen’in istifası ile boşalan üyeliğe, 1 ve 2 nolu yedek üyeler Dr. Tarık Esen ve Dr. N. Yalçın İlker haklarından feragat ettikleri için 3 No’lu yedek üye Dr. İbrahim Cüreklibatur davet edilmiş ve 4-7-2000 tarihli karar ile yönetim kurulu üyelik görevine başlamıştır.
 3. Üyelik başvurusu için 2 yıllık Üroloji Uzmanı olmak ve en az 5 adet Ürolojik Onkoloji ile ilgili yayınlanmış makalesi olma şartı karara bağlanmıştır.
 4. Yirmiiki yeni üyenin kaydı yapılarak toplam üye sayısı 52’ye çıkartılmıştır.
 5. Üroonkoloji Derneği merkezinin Türk Üroloji Derneği Merkezi olan Prof. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt.No:18/2 Daire:1 80260 Şişli-İstanbul olarak değiştirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı için gerekli müracaat yapılmış ve 05-12-2001’de Türk Üroloji Derneği Yönetim Kuruluna olurları ile gerekli kanuni işlemler yapılmış ve Üroonkoloji Derneği merkezi yukarıda adı geçen adrese nakil edilmiştir. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi arz ederiz.
 6. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlikten istifa eden Dr. Levent Türkeri’nin istifası 27-09-2001 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve sıradaki yedek üye Dr. Murat Lekili yönetim kurulu üyeliğine davet edilmiş ve yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyesi olmuştur. Genel Sekreterliğe Dr. Ahmet Erözenci oy birliği ile getirilmiştir.
 7. Derneğin Logosu hazırlanmıştır.
 8. Olağan Genel Kurulunun Şubat 2002 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

B-Bilimsel Faaliyetler

 1. 5-7 Ekim 2000 tarihlerinde yapılan ESUR KONGRESİ (European Socıety Urological Research) derneğinin ilk uluslar arası kongresi olup son derece başarılı bulunmuş ve bilimsel organizasyonu tek başına Sayın Dr. Levent Türkeri yürütmüştür. Değerli üyemizin gayretli çalışmalarına bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
 2. 19-20 Nisan 2001’de Ege Kanserle Savaş Derneği Toplantısına derneğimiz konuşmacılar ile katılarak bilimsel destek verilmiştir.
 3. 28-30 Eylül 2001’de Antalya’da yapılan Ankara Üroonkoloji kursuna keza konuşmacılar ile birlikte katılarak bilimsel destek verilmiştir.
 4. Aralık 2000 tarihinden itibaren Şubat 2002 ‘de dahil olmak üzere Türk Üroloji Derneği olarak her ay bir konuk, bir konu ile (10 konu, 10 konuşmacı) bilimsel olarak katılım sağlanmıştır.
 5.   3 Kasım 2001’de Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile beraber ortak bilimsel toplantı yapılmış ve “Prostat Hastalıklarının Tedavisinde Yenilikler” konusu işlenmiştir. 19 Ocak 2002 tarihinde ise Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile ortak bilimsel toplantı yapılmış ve “Mesane Kanseri” konusu işlenmiştir. Her iki toplantıya da iştirak ve katkılar çok yüksek oranda olmuş ve her ikiside çok başarılı bulunmuştur. Her iki toplantıda Türk Tabibler Birliği tarafından kredilendirilmiştir.
 6. Şubat ayında “Üroonkoloji Bülteni”nin ilk sayısı çıkartılmıştır.
 7. Üroonkoloji Derneği web site çalışmaları yapılmış ve hizmete açılmıştır.
 8. 11-09-2001’de Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Prof.Dr. Bruce Malkovitz konuşmacı olduğu Üroonkoloji semineri İstanbul’da yapılmıştır.
 9. Toplumda Prostat hastalıkları ve önemi konusunda farkındalık yaratmak üzere “Prostat Hastalıkları Bilinçlendirme Kampanyası” başlatmak üzere görüşmeler yapılmış ve yeni yönetim kurulu tarafından uygun görülmüştür.
 10. 21 Kasım 2001 tarihinde aylık toplantımıza konuşmacı olarak davet edilen derneğimiz üyesi Sayın Dr. Haluk Özen’e derneğin kuruluşunda yaptığı hizmetlerden dolayı “Hizmet Plaketi” takdim edilmiştir. Üroonkoloji Derneği 2 yıllık çalışma döneminde yukarıda belirttiğimiz konularda faaliyetlerini sürdürmüş olup gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse dernek üyeleri hep beraber ve el ele vererek birlik ve beraberlik çalışmalarını yapmışlardır.

Saygılarımızla

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Atıf Akdaş

Sayın Üyeler,

20 Şubat 2002 tarihinde gerçekleştirilen Üroonkoloji Derneği Olağan 2. Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu asil üyeleri ilk toplantıda görev dağılımı yapmış ve başkanlığa Dr. Atıf Akdaş, 2. Başkanlığa Dr. Haluk Özen, Genel Sekreterliğe Dr. Levent Türkeri, Muhasip Üyeliğe Dr. Can Öbek, Dış İlişkilerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Ziya Kırkalı, İdari İşlerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Yaşar Bedük ve Bilimsel Yayınlardan Sorumlu Üyelik ile Oturum Sekreterliğine Dr. Ahmet Erözenci seçilmişlerdir.

 1.  Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içinde her ay düzenli olarak yaptığı toplantılar ile dernek ile ilgili gelişmeleri değerlendirmiş ve faaliyetlerini planlamıştır. 2002-2004 faaliyet dönemi içerisinde dernek üye sayısı 82’ye yükselmiş olup, ülkemizin pek çok farklı yöresinde görev yapan ürolojik onkoloji alanına ilgi duyan meslektaşımız derneğimize üye kaydı yaptırmışlardır. Ayrıca Pato loji Profesörü Dr. Kutsal Yörükoğlu danışman üye statüsünde derneğimize üye olmuştur.
 2.  Derneğe üyelik başvuru kriterleri yeniden gözden geçirilmiş ve en az 2 yıllık üroloji uzmanı olmak, en az 3 adet ürolojik onkoloji ile ilgili yayınlanmış makalesi olmak ve üyelik başvurusunun en az 2 aktif üyenin imzasını taşıması şartları karara bağlanmış ve izleyen dönemdeki üyelik başvuruları bu kriterlere göre titizlikle değerlendirilmiştir.
 3. 2002-2003 yılları Dernek ve Birlik faaliyetleri ile ilgili Genel Beyan Formları incelenerek imzalanmış ve dernekler masasına teslim edilmiştir.
 4.  İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünce Dernek Tüzüğümüzde kanunen yapılması istenilen değişiklikler görüşülmüş, istenilen düzeltmeler yapılmış ve yeni tüzük üyelere imzalatılarak dernekler masasına teslim edilmiştir.
 5. Emeklilik töreni sırasında Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’na Derneğimiz adına plaket verilmiştir.
 6. Derneğimizin web sitesinin profesyonel bir kuruluş tarafından hazırlanıp alt yapı hizmetlerinin verilmesi ve bu site içeriğinin ihtiyaçlara göre geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla üyelerimizden bir kişi web sitesi koordinatörü olarak belirlenmiş ve konu ile ilgili profesyonel bir şirket ile anlaşma yapılmıştır. Web sitemiz çok yakın bir gelecekte zengin bir içerik ile aktive olacak ve sizlerin de katkıları ile üyelerimizin sık başvuru kaynaklarından biri haline gelecektir.
 7. Üroonkoloji Derneği ile Üroloji Çalışma alt grubunun ayrı adlarla aynı kişilerden oluşması nedeniyle bu durumun tek bir yapı altında bütünleştirilmesine karar verilmiş ve üyelerimize duyurulmuştur.
 8. 24 Eylül 2003 tarihinde Dernek başkanlığından istifa eden Dr. Atıf Akdaş’ın yerine oybirliği ile Dr. Haluk Özen Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.
 9.  Yönetim Kurulu üyeliği görevinden yurt dışına gitmesi nedeni ile istifa eden Dr. Can Öbek’in istifası kabul edilmiş ve yerine birinci yedek Dr. Özdal Dillioğlugil davet edilmiştir.
 10.  Yeni bilimsel araştırmaları planlamak ve önerileri koordine etmek amacı ile çalışma alt grupları oluşturulmuş ve üyeleri belirlenmiştir. Çalışmaları tüm üyelerimize açık olan bu gruplar Hayat Kalitesi, Prostat, Mesane ve son olarak da Böbrek-Testis çalışma gruplarıdır. Bu gruplar faaliyetlerine başlamış ve ilk olarak farklı hastalıklar için hasta bilgilendirme formlarının hazırlanması çalışmalarını yapmışlardır. Prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanseri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme formlarının basılması ve dağıtımı ile ilgili olarak gerekli anlaşma yapılmış olup, 2004 yılı ilk yarısında formların Türkiye’nin Üroloji Kliniği olan her hastanesine ulaştırılacak şekilde dağıtılması planlanmıştır.
 11. Hazırlanacak bilimsel protokoller için Protokol gözden geçirme komitesi kurulmuş ve üyelerinin Başkan, ikinci başkan, önceki başkan, yönetim kurulunun bir üyesi, bir Medikal Onkoloji uzmanı ve bir Biyoistatistik uzmanından oluşmasına karar verilmiştir.
 12. 4-5 Ekim 2002 tarihlerinde Antalya’da Uluslar arası Prostat Ultrason Kongresi Dr. Atıf Akdaş, Dr. Can Öbek ve Dr. Hakan Özveri’nin organizasyonu ile düzenlenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.
 13. 5-8 Ekim 2002 tarihinde yapılan Türk Üroloji Kongresi sırasında Üroonkoloji oturumu organize edilmiş ve Kongre’ye katılmak üzere 3 yabancı konuk konuşmacı davet edilmiştir.
 14. 25-28 Eylül tarihlerinde yapılan 6. Ankara Üroonkoloji Kursu Dr. Haluk Özen ve Dr. Cemil Uygur tarafından organize edilmiş ve çok yoğun katılımlı bu uluslar arası toplantı son derece başarılı geçmiştir. Dernek Başkanımız Dr. Haluk Özen bu toplantı sonucu elde edilen gelirden 30.000 dolarını derneğimize bağış olarak kaydetmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.
 15. Yılda iki defa tüm üyelerimizin katılımı ile bilimsel toplantılar yapılması planlanmış ve bunlardan ilki 25-28 Eylül 2003 tarihinde Antalya’da yapılan 6. Ankara Üroonkoloji Kursu sırasında gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da ilkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere bu toplantıların yılda iki kez tekrarlanması planlanmaktadır. Dernek Genel Kurulu da bu toplantılar sırasında gerçekleştirilecektir.
 16. Bu dönemde yönetim kurulunun üzerinde önemle durduğu bir konu Üroonkoloji Bülteni’nin düzenli bir biçimde çıkartılması ve meslektaşlarımıza iletilmesi olmuştur. Mart 2002-Şubat 2004 tarihleri arasında 5 sayı Üroonkoloji Bülteni çıkartılmıştır. Derginin içeriğinin zenginleştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için yoğun çaba gösterilmiş, derginin dağıtımı ile ilgili olarak yapılan saha araştırmalarının sonucuna göre de dağıtım işleminin yeniden yapılandırılması planlanmıştır. Derginin basımının Üroonkoloji Derneği üyesi olan bir editör ve iki editör yardımcısının koordinasyonunda profesyonel bir ajans tarafından yapılması ve kurye sistemi ile dağıtılması için anlaşma yapılmış olup, bundan sonra dergi bu yolla basılıp dağıtılacaktır.
 17. Mesane kanseri toplantılarında yapılan bilimsel sunuları içeren Mesane Kanseri kitabı 2003 yılında basılmış ve meslektaşlarımıza dağıtılmaya başlanmıştır. Prostat kanseri ile ilgili kitap basılmak üzere olup en kısa zamanda dağıtılması planlanmaktadır. Ayrıca Türk Üroonkoloji Camiası için temel bir başvuru niteliğinde olacak bir Üroonkoloji kitabı yazılması için çalışmalar başlatılmıştır.
 18. Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği bir diğer faaliyet de yöresel bilimsel toplantılar olmuştur. Bütün bölgesel toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiştir. 2002 yılında Zonguldak ve Elazığ’da mesane kanserleri, Antakya’da prostat kanseri toplantıları adı geçen şehirlerdeki Tıp Fakülteleri Üroloji Anabilim Dalları ile ortaklaşa organize edilmiştir. Benzer şekilde 2003 yılında Manisa’da Böbrek ve Testis tümörleri, Samsun’da mesane kanseri ve Van’da Prostat kanseri ve Adana’da yine mesane kanseri ile ilgili toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılardan sonuncusu Ocak 2004 de Eskişehir’de mesane kanserleri konusunda ve farklı bir format içinde gerçekleştirilmiş ve beğeni toplamıştır. Bu toplantılara katılan meslektaşlarımızın toplantıların çok faydalı olduğuna dair olumlu geri-bildirimleri, yönetim kurulumuz tarafında memnuniyetle gözlenmiştir. 2004 yılında bundan sonra da Edirne, Sivas ve Denizli’de, mesane tümörleri, prostat kanseri, böbrek ve testis tümörleri ile ilgili toplantıların yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu bu yöresel bilimsel toplantıların formatının, bilimsel içeriği daha da ilgi çekici hale getirmek ve tüm katılımcılara ulaşmak için geliştirilmesine çalışılmıştır.
 19. Türk Üroloji Dernekleri aylık bilimsel Toplantılarında Mart 2000-Şubat 2004 tarihleri arasında toplam 16 davetli konuşmacı Üroonkoloji Derneği adına bilimsel sunum yapmışlardır.
 20. Halen başarı ile yürütülmekte olan 2 adet klinik çalışmaya devam edilmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde Üroonkoloji Derneği faaliyetleri ana hatları ile bu şekilde gerçekleşmiş olup, bundan sonraki dönemde de Derneğimizin başarılı faaliyetlerine devam edeceğine Yönetim Kurulu üyeleri olarak yürekten inandığımızı belirtir saygılar sunarız.

Sayın Üyeler,

20 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirilen Üroonkoloji Derneği Olağan 3. Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu asil üyeleri ilk toplantıda görev dağılımı yapmış ve başkanlığa Dr. Haluk Özen, 2. Başkanlığa Dr. Yaşar Bedük, Genel Sekreterliğe Dr. Levent Türkeri, Muhasip Üyeliğe Dr. Cemil Uygur, Dış İlişkilerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Ziya Kırkalı, İdari İşlerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Ferruh Zorlu ve Bilimsel Yayınlardan Sorumlu Üyelik ile Oturum Sekreterliğine Dr. Ahmet Eröze nci seçilmişlerdir.

 1. Yönetim Kurulu, faaliyet dönemi içinde her ay düzenli olarak yaptığı toplantılar ile dernek ile ilgili gelişmeleri değerlendirmiş ve faaliyetlerini planlamıştır. 2004-2006 faaliyet dönemi içerisinde dernek üye sayısı 113’e yükselmiş olup, ülkemizin pek çok farklı yöresinde görev yapan ürolojik onkoloji alanına ilgi duyan meslektaşımız derneğimize üye kaydı yaptırmışlardır. Ayrıca patoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanı olan 4 hekim arkadaşımız danışman üye statüsünde derneğimize üye olmuştur.
 2. Derneğe üyelik başvuru kriterleri olarak en az 2 yıllık üroloji uzmanı olmak, en az 3 adet ürolojik onkoloji ile ilgili yayınlanmış makalesi olmak ve üyelik başvurusunun en az 2 aktif üyenin imzasını taşıması şartlarının devamına karar verilmiş ve izleyen dönemdeki üyelik başvuruları bu kriterlere göre titizlikle değerlendirilmiştir.
 3. 2004-2005 yılları Dernek ve Birlik faaliyetleri ile ilgili Genel Beyan Formları incelenerek imzalanmış ve dernekler masasına teslim edilmiştir.
 4. 5253 sayılı Yeni Dernekler Kanunu’na göre dernek tüzüğünde yapılması zorunlu olan değişiklikler 18.6.2005 tarihli olağanüstü genel kurul’da görüşülmüş, oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu değişiklikler ile dernek genel kurullarının 3 yılda bir yapılması kararı alınmıştır. Bundan başka dernek başkanlarının en fazla bir dönem dernek başkanlığı yapmaları esası kabul edilmiştir.
 5. Bu Olağanüstü Genel Kurul’da derneğimiz ile ilgili tarihi olduğunu düşündüğümüz bir gelişme olmuş ve Üroonkoloji Derneği’nin adının “Türk Üroonkoloji Derneği” olarak değiştirilmesi önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile kabul edilen yeni dernek tüzüğü onay için İstanbul valiliği makamına gönderilmiş olup, ancak geçen 8.5 aylık sürede idari prosedür henüz sonuçlanmamıştır.
 6. Derneğimizin web sitesinin profesyonel bir kuruluş tarafından hazırlanıp alt yapı hizmetlerinin verilmesi ve bu site içeriğinin ihtiyaçlara göre geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla üyelerimizden bir kişi web sitesi koordinatörü olarak belirlenmiş ve konu ile ilgili profesyonel bir şirket ile anlaşma yapılmıştır. Novartis ilaç şirketinin finansal desteği ile yenilenen Web sitemizden 5 adet yabancı dergiye-Journal of Urology, British Journal of Urology, Current Opinion in Urology, Journal of Clinical Oncology ve New England Journal of Medicine- “online” erişim sağlanmış ve ücretsiz olarak üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Özellikle web sitesi temelli aktiviteleri koordine etmek üzere “İletişim çalışma Grubu” kurulmuş ve başkanlığına Dr. Bülent Soyupak atanmıştır.
 7. Yeni bilimsel araştırmaları planlamak ve önerileri koordine etmek amacı ile oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerine büyük önem ve destek verilmiştir. Çalışmaları tüm üyelerimize açık olan bu gruplar Hayat Kalitesi, Prostat, Mesane ve Böbrek-Testis çalışma gruplarıdır. Bu gruplar faaliyetlerine devam etmekte olup, Avrupa Üroloji Birliği Mesane, Böbrek ve Testis tümörleri kılavuzlarının çevirileri işlemlerini tamamlamışlardır. Prostat kanseri kılavuzu çevirisi de tamamlanmak üzeredir. Ayrıca farklı hastalıklar için hasta bilgilendirme formlarının hazırlanması çalışmalarını yapmışlar, Prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanseri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme formlarının basılması ve dağıtımı ile ilgili olarak gerekli girişimler yapılmış ve 2004 yılında formların Türkiye’nin Üroloji Kliniği olan her hastanesine ulaştırılacak şekilde dağıtılması sağlanmıştır. Bu formların yeniden gözden geçirilip güncelleştirildikten sonra tekrar dağıtımlarının sağlanmasının topluma yönelik bilgilendirme görevimizin yerine getirilmesi açısından faydası olacağı görüşündeyiz. Bundan başka 2004 yılında prostat kanseri kitabı hazırlanmış ve meslektaşlarımıza dağıtılmıştır.
 8. 22-25 Eylül tarihlerinde yapılan 7. Ankara Üroonkoloji Kursu Dr. Haluk Özen ve Dr. Cemil Uygur tarafından organize edilmiş ve üst düzeyde bilimsel içeriğe sahip, çok yoğun katılımlı bu uluslararası toplantı son derece başarılı geçmiştir. 6. Ankara Uroonkoloji Kursu sonrasında olduğu gibi dernek Başkanımız Dr. Haluk Özen bu toplantı sonucu elde edilen gelirden 30.000 dolarını derneğimize “Üroonkoloji Bursu” oluşturulmasında kullanılmak üzere bağış olarak kaydetmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Bu sayede oluşturulacak burs ile, her yıl bir genç meslektaşımıza 6 ay süre ile yurt dışında bir kurumda eğitimini finanse etmek amacıyla destek sağlanacaktır . Bu konudaki duyuru kısa bir süre içinde yapılacaktır.
 9. Her yıl bahar ve güz dönemlerinde yapılan ve şehir dışından gelen tüm üyelerimizin ulaşım ve konaklama masraflarının derneğimiz tarafından yapılan organizasyonla karşılandığı bilimsel toplantılarımız 2004 ve 2005 yıllarında da devam etmiş ve bu toplantılar hem bilimsel hem de sosyal açıdan son derece verimli olmuştur.
 10. Bu dönemde yönetim kurulunun üzerinde önemle durduğu bir konu Üroonkoloji Bülteni’nin düzenli bir biçimde çıkartılması ve meslektaşlarımıza iletilmesi olmuştur. Derginin içeriğinin zenginleştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için yoğun çaba gösterilmiş, derginin dağıtımı ile ilgili olarak yapılan saha araştırmalarının sonucunda yurt sathında görev yapan ürologlardan ulşılabilen herkesin adres bilgileri bir veri tabanında toplanmış ve dağıtım işlemi kurye hizmeti sağlanarak yeniden yapılandırılmıştır. Derginin basımının Üroonkoloji Derneği üyesi olan bir editör ve iki editör yardımcısının koordinasyonunda profesyonel bir ajans tarafından yapılması hayata geçirilmiştir. Üyelerimizden gelen olumlu geri bildirimler bu konuda çok önemli mesafe kaydedildiğini göstermektedir. Üroonkoloji Bülteni’ni bu noktaya getirmede çok büyük katkıları olan başta editör Dr. Ahmet Erözenci ve editör yardımcıları Dr. Süleyman Ataus ve Dr. Gökhan Toktaş’a ve katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederiz.
 11. Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği bir diğer faaliyet de yöresel bilimsel toplantılar olmuştur. Bütün bölgesel toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiştir. Bu toplantılara katılan meslektaşlarımızın toplantıların çok faydalı olduğuna dair olumlu geri-bildirimleri, yönetim kurulumuz tarafında memnuniyetle gözlenmiş ve söz konusu eğitim toplantılarının daha da verimli olması için çalışma azmimizi artırmıştır.2004 yılında da Edirne’de mesane tümörleri, Sivas’ta prostat kanseri ve Denizli’de böbrek ve testis tümörleri toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında da Isparta’da prostat kanseri toplantısı yapılmıştır. Söz konusu bu yöresel bilimsel toplantıların formatının, bilimsel içeriği daha da ilgi çekici hale getirmek ve tüm katılımcılara ulaşmak için geliştirilmesine çalışılmıştır. Toplantılara katılım konusunda meslektaşlarımızın gösterdikleri ilgi bizler için mutluluk kaynağı olmuştur. Bundan başka 7-11 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan 2. Ulusal Tıbbi Onkoloji kongresi sırasında Üroonkoloji derneği tarafından “Mesane Tümör Belirleyicileri” konulu bir panel düzenlenmiş, ayrıca 9-12 Aralık 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen Cerrahi Onkoloji kongresi sırasında da “Metastatik böbrek tümörleri” ve “lokal ileri evre mesane kanseri” konulu paneller derneğimiz tarafından organize edilmiş ve üroonkoloji derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
 12. 2004 yılında Konya ve Gazi Antep’te, 2005 yılında Diyarbakır ve Mudanya’da Astra Zeneca ilaç firması sponsorluğunda prostat kanseri toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında sponsorluğu’n u Novartis ilaç firmasının yaptığı prostat kanserine yönelik olan istanbul’da 3 tane, Ankara’da 2 tane, izmir’de 2 tane, ve Samsun, Bursa, Antalya ve Adana’da birer tane olmak üzere toplam 11 adet toplantı da gerçekleştirilen dernek aktiviteleri arasında yerini almıştır.
 13. Türk Üroloji Dernekleri aylık bilimsel Toplantılarında Üroonkoloji Derneği adına davet edilerek katılan meslektaşlarımız yaptıkları bilimsel sunumlar ile derneğimizin üst düzeyde temsilini sağlamışlardır.
 14. Derneğimiz üyelerinin katılımı ile yürütülmekte olan çok merkezli 2 çalışma tamamlanmış, bunlardan Dr. Saadettin Eskiçorapçı ve Dr. Haluk Özen’in koordinatörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Partin tablolarının Validasyonu” çalışması sonuçları European Journal of Urology dergisinde yayımlanarak hepimiz için gurur vesilesi olmuştur. Koordinatörlüğü Dr. Levent Türkeri ve Dr. Eyüp Gümüş.tarafından yapılmakta olan “Yüzeyel mesane kanserlerinde erken dönemde tek ya da 2 doz intravezikal epirubicin kemoterapisi” başlıklı çalışmanın veri anlizleri devam etmekte olup, sonuçların kısa sürede yazı haline gelmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Halen yürütülmekte olan 2 adet mesane kanseri, 3 adet prostat kanseri ve 1 adet testis tümörü çalışması mevcuttur. Bu çalışmaların da en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni etmekteyiz.
 15. Uzun zamandan beri hazırlıkları devam etmekte olan Üroonkoloji Kitabı yazılması çalışmaları başlatılmış ve kitapta görev önerilerin meslektaşlarımızın neredeyse tamamı kitaba katkıda bulunmayı kabul etmişlerdir. Multidisipliner bir anlayış içerisinde ve bugüne kadar Türkçe olarak hazırlanmış en geniş kapsamlı kitap olması planlanan bu esere emeği geçecek olan tüm meslektaşlarımıza şimdiden en içten teşekkürlerimizi sunarız. Geçtiğimiz dönem içerisinde Üroonkoloji Derneği faaliyetleri ana hatları ile bu şekilde gerçekleşmiş olup, bundan sonraki dönemde de Derneğimizin başarılı faaliyetlerine devam edeceğine Yönetim Kurulu üyeleri olarak yürekten inandığımızı belirtir, saygılar sunarız.