Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu – Bitmiş veya Yayınlanmış Çalışmalar

TUO-PR-19-09 - MR-Füzyon karşılaştırma
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-09

Çalışma Ekibi:
Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Güven Aslan
Yürütücüler: Levent Türkeri
Serdar Çelik

Çalışmanın Uzun Adı:

MR-Füzyon biyopsi ile standart TRUS-biyopsi sonrası radikal prostatektomi sonuçlarının karşılaştırılması

PubMed veya Dergi Bağlantısı:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113261/

Yayın başlığı:

Comparison of TRUS and combined MRI-targeted plus systematic prostate biopsy for the concordance between biopsy and radical prostatectomy pathology

Çalışma Referans bilgileri :

Int J Clin Pract. 2020 Oct 28;e13797. doi: 10.1111/ijcp.13797. Online ahead of print.

Çalışma Grubu:

Prostat Hastalıkları

Çalışmanın Kısa Özeti:

PSA yüksekliği ve/veya parmakla rektal incelemede prostat kanseri şüphesi taşıyan ve prostat biyopsi önerilen, 1. Grupta Standart TRUS Bx yapılan hastalar, 2. Grupta ise MR USG Hedef biyopsi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Bu hastalardan prostat kanseri teşhisi konulan ve radikal prostatektomi uygulanan hastalar çalışma grubunu oluturacaktır.  PSA, Biyopsi Gleason skoru Radikal prostatektomi Gleason skoru, Tersiyer patern gibi parametrelerle karşılaştırılacaktır. Çalışma hedefi her iki grupta 100 hasta olarak belirlenmiştir. Üroonkoloji Derneği prostat veritabanındaki MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar çalışmaya dahil edilecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

 • MR-TRUS füzyon prostat biyopsisi yapılan hastalar ile TRUS-Bx yapılan hastalar arasından radikal prostatektomi uygulanan hastalar
 • MR-Hedefli biyopsi grubunda 12 kor sistematik biyopsi verisi de olan hastalar
 • Verileri eksiksiz olan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

PSA, Biyopsi ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Kognitif Füzyon biyopsi yapılan hastalar

Çalışmanın Durumu:

Tamamlandı

Hedeflenen Hasta Sayısı:

457 hasta

Başlangıç Tarihi:

2019, Güz Toplantısı

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

2020, Mayıs online Toplantısı

Veri Tabanları:

Prostat kanseri veri tabanı

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışma nın Tipi:

Retrospektif karşılaştırma çalışması

Çalışma Dizaynı

Retrospektif

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Yok

Veri Girişi:

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:
   Başvuru Yeri:
   Tarihi:
   Numarası:

NCT/EudraCt No:

TUO-PR-19-09

Sponsor Bilgileri:

TUO-PR-13-01 - Prostat kanserinde 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT sintigrafisi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-13-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Dr. Can Öbek

Sekreter: Dr. Tünkut Doğanca

Çalışmanın Uzun Adı: 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT Sintigrafisinin Prostat Kanserinde Lokal (T) ve Lenf Nodu(N) Evrelemesindeki Rolü
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28624849/
Yayın başlığı: The accuracy of 68Ga-PSMA PET/CT in primary lymph node staging in high-risk prostate cancer.
Çalışma Referans bilgileri: Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2017 Oct;44(11):1806-1812. doi: 10.1007/s00259-017-3752-y. Epub 2017 Jun 18.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu
Çalışmanın Kısa Özeti: Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda 68Ga-HBED-CC-PSMA ile yapılan PET/BT sintigrafisinin lokal (T) ve lenf nodu (N) evrelemesine katkısının olup olmadığının belirlenmesi.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Yüksek veya çok yüksek riskli, lokalize veya lokal ileri prostat kanseri tanısı ile radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodudiseksiyonu uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Çalışmaya dahil edilecek hastaların aşağıda belirtilen tüm kriterleri karşılaması gereklidir.

 1. 18 yaşın üzerinde olmak.
 2. Biyopsi ile histopatolojik olarak prostat adenokarsinomu tanısı almış olmak.
 3. Klinik evreleme ile yüksek veya çok yüksek riskli, lokal veya lokal ileri hastalık olarak değerlendirilmiş ve radikal prostatektomi + genişletilmiş lenf nodudiseksiyonu yapılmasına karar verilmiş olmak.
 4. Son 5 yıl içinde herhangi başka bir kanser hikayesi olmamak       (başarıyla tedavi edilmiş cilt skuamöz ve bazal hücreli kanseri hariç)
 5. Hastanın çalışma konusunu, kriterlerini anlayabilir konumda olması, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek fiziksel ve zihinsel kapasitede olması.
 6. Hastanın çalışmayı anladıktan sonra katılmayı onaylaması; kendisinin veya hukuki vasisinin onam formunu imzalaması.
Hasta Dışlama Kriterleri:
 1. Daha önce pelvik bölgeye radyoterapi almış olan hastalar.
 2. Calışma yürütücüsünün çalışmaya katılmasını uygun görmediği hastalar.
Çalışmanın Durumu:
 • Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 40
Başlangıç Tarihi: Kasım 2013
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: Kasım 2015
Veri Tabanları:  http://uroonkoloji.croturk.com/
Kontrol Aralıkları:  –
Klinik Çalışmanın Tipi: Çok Merkezli
Çalışma Dizaynı: Prospektif, Çok Merkezli
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi: http://uroonkoloji.croturk.com/
Çalışma Metni: Dosya için tıklayınız.

Çalışma Onam Formu

Briganti Nomogramı

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu
NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:
TUO-PR-18-01 - mpMRG radikal prostatektomi
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-18-01
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Fehmi Narter

Yürütücüler: Fuat Kızılay

Serdar Çelik

Çağ Çal

Levent Türkeri

Çalışmanın Uzun Adı: Multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntülemedeki PIRADS derecelendirme sisteminin radikal prostatektomi materyalindeki histopatolojik faktörlerle korelasyonunun analizi
PubMed veya Dergi Bağlantısı : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32257972/
Yayın başlığı: Correlation of Prostate-Imaging Reporting and Data Scoring System scoring on multiparametric prostate magnetic resonance imaging with histopathological factors in radical prostatectomy material in Turkish prostate cancer patients: a multicenter study of the Urooncology Association
Çalışma Referans bilgileri : Prostate Int. 2020 Mar;8(1):10-15. doi: 10.1016/j.prnil.2020.01.001. Epub 2020 Feb 8.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Bu çalışmada, hastaların MPMRG ile saptanan prostat lezyonlarının PIRADS dereceleriyle radikal prostatektomi sonrası elde edilen histopatolojik verileriyle korelasyonunun araştırılması hedeflenmektedir. Böylece hastalık yönetiminde klinik önemi olan lezyonlara tanı konması, tanı anında hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi ve progresyon riskinin belirlenmesi önemli amaçlar arasındadır. Böylece düşük progresyon riski olan hastalarda gereksiz tedavilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca MPMRG’de lezyon saptanmayan (Negatif MPMRG) ve cerrahi tedavi uygulanan hastalarda da MRG’nin prediktif değeri değerlendirilecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan ve öncesinde MPMRG tetkiki olan tüm hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Verileri eksiksiz olan hastalar Preoperatif 1.5 veya 3 tesla MPMRG yapılması

Radikal prostatektomi (açık, laparoskopik veya robotik) uygulanması

Hasta Dışlama Kriterleri: PSA, MPMRG ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi: 2018, Ankara Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2020, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı

MPMRG veri tabanı

Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Toplum Temelli Çalışma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-18-01
Sponsor Bilgileri:
TUO-PR-18-02 - Oniki kor biyopsi Epstein kriterleri
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-18-02
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Kutsal Yörükoğlu

Yürütücüler: Levent Türkeri

Fehmi Narter

Serdar Çelik

Fuat Kızılay

Çalışmanın Uzun Adı: Klinik önemsiz prostat kanseri için önerilen kriterler 12 kor biyopsi için yeterli midir?
PubMed veya Dergi Bağlantısı: Yayın 1. http://uroonkolojibulteni.com/archives/archive-detail/article-preview/are-the-recommended-criteria-for-clinically-nsigni/46812
Yayın 2. In press
Yayın başlığı: Yayın 1. Are the Recommended Criteria for Clinically Insignificant Prostate Cancer Applicable to 12-core Prostate Biopsy Scheme? A Multicentre Study of Urooncology Association, Turkey

Yayın 2. Sextant biopsy based criteria for clinically insignificant prostate cancer is also valid for 12 core prostate biopsy scheme: A Multicenter Study of Urooncology Association, Turkey

Çalışma Referans bilgileri : Yayın 1. Bull Urooncol 2021;20:19-25.

Yayın 2. Urologia Internationalis Doi: 10.1159/000513658

Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Çalışmada 12 kor prostat biyopsisi sonrası prostat kanseri tanısı alarak radikal prostatektomi uygulanan hastalar değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası ayrıntılı 12 kor biyopsi patolojik verisi, klinik özellikleri ve radikal prostatektomi patoloji verisi tam olan hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Hastaların biyopsi patolojisi şemasına göre sextant biyopsiye uyan alanlarının (6 kor paramedian) patolojileri ayrı, tüm 12 kor biyopsi alanlarının (6 paramedian ve 6 uzak lateral) patolojileri ayrı olarak alınacaktır. Bu iki grubun PSA verileri, klinik özellikleri, biyopsi patoloji verileri karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma bağımlı analiz ile değerlendirilecek olup, 12 kor biyopsi verisinin 6 kor biyopsi verisine üstünlüğü ve ek patolojik bulguların (perinöral invazyon, kor uzunluğu, HPIN, ASAP…) değerlendirmedeki yeri incelenecektir. Ayrıca bu iki grubun biyopsi verilerinin radikal prostatektomi sonrası aynı patolojik verileri öngörme düzeyleri (klinik önemli ya da önemsiz hastalığı öngörme yeteneği) incelenecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: 12 kor prostat biyopsisi sonrası prostat kanseri tanısı alarak radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: 12 kor TRUS biyopsi patolojisinde her kor için ayrıntılı bilgi bulunması

PSA verisinin ve klinik evrenin bilinmesi

RP sonrası patoloji verisinin eksiksiz olması

Hasta Dışlama Kriterleri: PSA, Biyopsi ve radikal prostatektomi verileri eksik olan hastalar
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı sonlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 2500
Başlangıç Tarihi: 2018, Bahar Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2019, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Klinik Araştırma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-18-02
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-PR-19-03 - Yüksek risk prostat çalışma
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-03
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Volkan Izol

Yürütücüler: Nebil Akdogan

Mutlu Deger

Çalışmanın Uzun Adı: Yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçları
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Yüksek riskli prostat kanserinde tedavi olarak radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu klavuzlarda yüksek öneri dereceleriyle sunulmaktadır. Bunun haricinde radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi seçenekleri de mevcuttur. Mevcut literatür çalışmalarında, bu hastalara uygulanan radikal prostatektomi ve genişletilmiş lenf nodu diseksiyonunun başarı oranı yüksektir. Ülkemizde bu konuda yapılmış yüksek hasta sayılı bir çalışma yoktur. Bu nedenle derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek bu çalışma ile yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçlarının araştırılması planlanmıştır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Yüksek riskli prostat kanseri tanılı radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: ≥cT2c veya PSA >20 ng/ml veya Gleason score >7

Verileri eksiksiz olan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri: Metastatik hastalar

Adjuvan tedavi alan hastalar

Verileri eksik olan hastalar

Çalışmnın Durumu: Hasta alımı sonlandı
Hedeflenen Hasta Sayısı: 350
Başlangıç Tarihi: 2019, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2020, Manisa Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 

Çukurova üniversitesi

8mart2019

86/53

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-PR-19-02 - MR-PSA kesim değeri - toplum temelli çalışma
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-02
Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Fuat Kızılay

Yürütücüler: Serdar Çelik

Fehmi Narter

Çalışmanın Uzun Adı: Multiparametrik MR pozitif hastalarda klinik önemli prostat kanserini öngörmek için PSA kesim değerinin saptanması: Toplum Temelli Çalışma
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Prostat kanseri veri tabanına girilen MpMR verilerinin kullanılması ile birlikte çalışma retrospektif olarak yürütülecektir. Pozitif ya da negatif MpMR neticesinde biyopsi yapılan ve prostat kanseri saptanan hastalar değerlendirilecektir. 1. Biyopsi öncesi pozitif MpMR için PSA kesim değeri araştırılacaktır. Sonra MpMR pozitif olup, radikal prostatektomi sonrası klinik önemli / önemsiz hastalık değerlendirilecektir. 2. MpMR pozitif hastalarda klinik önemli hastalığı öngören PSA kesim değeri araştırılacaktır. Ayrıca f/tPSA ve PSAd değerleri de incelenecektir. Böylece hastalık yönetiminde  klinik önemi olan lezyonlara tanı konması, tanı anında hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi ve progresyon riskinin belirlenmesi önemli amaçlar arasındadır. Böylece düşük progresyon riski olan hastalarda gereksiz tedavilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaya dahil edilen tüm 1.5 ve 3 tesla MPMRG tetkikleri dahil edilecektir. İki farklı teknik arasında ayrıca subgrup analizi yapılacaktır. Çalışmada ayrıca biyopsi sayısı da kısıtlanmayacaktır. Birinci ve çoklu biyopsi yapılan tüm hastalar dahil edilecektir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat biyopsisi uygulanan ve multiparametrik prostat MR tetkiki mevcut olan hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Preoperatif 1.5 veya 3 tesla MPMRG yapılması ve prostat biyopsisi uygulanması
Hasta Dışlama Kriterleri: PSA, Biyopsi ve mpMRG verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi: 2019, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2020, Bahar Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı

Prostat mpMRG veri tabanı

Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Toplum Temelli Çalışma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:
Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-19-02
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-PR-19-08 - PI-RADS 3 lezyonu olan tüm hastalara lezyon hedefli prostat biyopsisi yapılmalı mı?
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-19-08

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Sinan Sözen

Yürütücüler: Murat Yavuz Koparal

 

Çalışmanın Uzun Adı: PI-RADS 3 lezyonu olan tüm hastalara lezyon hedefli prostat biyopsisi yapılmalı mı?
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Prostat kanseri tanısında multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) ile şüpheli lezyon saptanıp, görüntüler transrektal ultrasonografi (TRUS) ile birleştirilerek lezyona hedefli MR-TRUS füzyon biyopsi yaklaşımı, özellikle sekonder biyopsi yapılan vakalarda önemli bir yer edinmiştir. Biyopsi öncesi mpMRG de şüpheli lezyonu değerlendirmek için güncel olarak PI-RADS v2.1 sistemi kullanılmaktadır. Özellikle PI-RADS 3 ve üzeri lezyonlarda kanser saptama oranları artış gösterdiğinden, bu grup lezyonlara lezyona hedefli biyopsi yapılması önerilmektedir. Ancak, yapılan bir meta-analizde PI-RADS 3 lezyonlara yapılan biyopsilerde ISUP 3 ve üzeri prostat CA saptama oranı % 2.2 olarak saptanmıştır. Yapılan bir diğer çalışmada PIRADS 3 lezyonların önemli bir kısmının takipte gerilediği görülmüştür. Bu veriler ışığında tüm PIRADS 3 lezyonlara hedefe yönelik biyopsi yapılmalı mı sorusu ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki amacımız PIRADS 3 lezyona sahip hastalardaki hedefli biyopsi sonuçlarını değerlendirerek, kanser saptamayı etkileyen faktörleri ortaya koymaktır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Multiparametrik prostat MR görüntülemede PIRADS 3 lezyon nedeniyle MR-TRUS füzyon biyopsi yapılmış hastalar
Hasta Alım Kriterleri:

·         Biyopsi öncesi yapılan multiparametrik prostat MR görüntülemede tek veya multipl PIRADS 3 lezyon olması (tüm lezyonlar PIRADS 3 olmak şartı ile)

·         Her hastaya standart sistematik biyopsi ile transrektal veya transperineal yolla MR füzyon biyopsi yapılmış olması

·         Patoloji raporunda standart sistematik biyopsi ve füzyon biyopsi sonuçlarının ayrı ayrı rapor edilmiş olması

Hasta Dışlama Kriterleri: ·         MR-TRUS füzyon biyopsi verileri eksik olan hastalar
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >200 hasta
Başlangıç Tarihi: 2019, Bahar Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2019, Güz Toplantısı
Veri Tabanları:

Prostat kanseri veri tabanı

Prostat biyopsisi veri tabanı

Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Gözlemsel çalışma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-19-08
Sponsor Bilgileri:

 

 

TUO-PR-20-01- Patolojik lenf nodu tutulumu olan prostat kanserli hastalarda adjuvan tedavi yaklaşımlarının etkinliği
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-20-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Hasan Hüseyin Tavukçu, Oğuzcan Erbatu

Yürütücüler: Sümer Baltacı

Talha Müezzinoğlu

İlker Tinay

Çalışmanın Uzun Adı: Patolojik Lenf Nodu tutulumu olan prostat kanserli hastalarda adjuvan tedavi yaklaşımlarının etkinliği
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Kılavuzlarda radikal prostatektomi(RP) yapılmış ve patolojik incelemede Lenf Nodu tutulumu bulunan olgular için izlem, hormonal tedavi ya da HT+RT önerileri  zayıf öneri derecesi ile yer almakta. Zira çok az sayıdaki çalışma bu konuda öneri getirebilmiş. Radikal prostatektomi + lenf nodu diseksiyonu yapılmış ve patolojik olarak lenf nodu (+) olan hastalarda, uygulanan adjuvan tedavilerin sağkalıma olan etkisini araştırmak amaçlanmaktadır. Veri tabanı kayıtlarından, RP yapılmış ve pLN + olgular ayıklanıp, RP’den sonra (varsa) aldığı adjuvan tedavi kaydedilecek. Adjuvan tedavi yaklaşımları arasında sağkalım farkı var mı? bakılabilir. Aynı adjuvan tedaviyi alanlarda ‘o’ adjuvan tedaviye hangi hastaların daha iyi yanıt verdiği ayıklanabilir. Çalışmada kullanılacak parametreler; yaş ,preoperatif PSA, preoperatif radyolojik evrelemede LN +’liği olup olmadığı (Varsa yeri), preoperatif hangi görüntüleme kullanıldığı (BT, KS, MR, PSMA-PET), Açık-Laparoskpik-Robotik RP seçeneği, RP+gLND tarihi, Patolojik Grade group, Patolojik T evresi, cerrahi sınır pozitifliği, çıkarılan LN sayısı, Pozitif lenf nod sayısı, postoperatif ilk PSA (1.-3.ay aralığı) ve 12. ay PSA değerleri, adjuvan tedavi türü (izlem, HT, HT+RT, diğer), adjuvan tedavi başlama zamanı ve PSA değeri, biyokimyasal nükse kadar geçen süre, kansere özgü ve genel sağkalım süreleridir.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Radikal prostatektomi ve lenf nodu disseksiyonu uygulanmış ve lenf nodu tutulumu rapor edilmiş hastalar
Hasta Alım Kriterleri: Orta ve yüksek riskli prostat kanseri nedeniyle RP ile beraber lenf nodu dissesksiyonu uygulanmış ve lenf nodu tutulumları rapor edilmiş hastalar
Hasta Dışlama Kriterleri: Lenf nodu tutulumu-toplam lenf nodu sayısı rapor edilmemiş ve preoperatif neodajuvan tedavi almış veya daha önce radyoterapi almış-kurtarma RP yapılmış olgular
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: >200 hasta
Başlangıç Tarihi: Ağustos 2020
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: Kasım 2020
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:  
Klinik Çalışmanın Tipi: Toplum Temelli Çalışma
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:  

Etik Kurul Bilgileri:

Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-20-01
Sponsor Bilgileri:  Yok
TUO-PR-20-04 - Prostat kanseri-LND etkinliği - retrospektif analiz

Çalışmanın Kısa Kodu:

TUO-PR-20-04

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Volkan İzol

Yürütücüler: Fesih Ok

Çalışmanın Uzun Adı:

Prostat Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu Yapılmasının Sağkalım ve Onkolojik Sonuçlara Etkisi

Çalışma Grubu:

Prostat Hastalıkları

Çalışmanın Kısa Özeti:

Prostat kanseri veri tabanından RP yapılan hastalar retrospektif olarak analiz edilecektir. Preoperatif düşük risk grubunda olup postoperatif orta veya yüksek risk grubuna yükselen ve PLND yapılmamış hastalarla preoperatif orta veya yüksek risk grubunda olduğu için PLND yapılan hastalar değerlendirilecektir. 1.Geniletilmiş PLND’nin yapılan ve yapılmayan hastalarda biyokimyasal nükssüz, kanser spesifik ve genel sağkalım üzerine olan etkileri araştırılacaktır. 2.Geniletilmiş PLND’nin olumlu etkileri gösterilirse, PLND’den fayda görmeyi öngörecek hasta özellikleri araştırılacaktır. Böylece PK tedavisinde önemli bir yeri olan RP ile uygulanan ve ciddi komorbiditelere neden olan genişletilmiş PLND’nin etkinliğinin belirlenmesi önemli amaçlar arasındadır. Bununla birlikte genişletilmiş PLND’den fayda görmeyecek hastalarda gereksiz tedavilerin ve oluşacak komorbiditelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaya RP uygulanan genişletilmiş PLND yapılan ve yapılmayan hastalar dahil edilecektir. Preoperatif düşük risk grubunda olup postoperatif orta veya yüksek risk grubuna yükselen ve PLND yapılmamış hastalarla preoperatif orta veya yüksek risk grubunda olduğu için PLND yapılan hastalar değerlendirilecektir. Ayrıca preoperatif orta veya yüksek risk grubunda olup hangi sebeple PLND yapılmadığını bilmediğimiz hastalar da incelenecektir.

Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:

RP ile birlikte genişletilmiş PLND uygulanan ve uygulanmayan orta veya yüksek riskli hastalar

Hasta Alım Kriterleri:

Preoperatif düşük risk grubunda olup postoperatif orta veya yüksek risk grubuna yükselen ve PLND yapılmamış hastalarla preoperatif orta veya yüksek risk grubunda olduğu için PLND yapılan hastalar

Hasta Dışlama Kriterleri:

Postoperatif düşük riskli hastalar,

Klinik, histopatolojik ve takip verileri eksik olan ve takip süresi <12 ay olan hastalar,

Neoadjuvan tedavi alanlar ve metastatik hastalar

Çalışmnın Durumu:

Hasta alımı devam ediyor

Hedeflenen Hasta Sayısı:

> 2000 hasta

Başlangıç Tarihi:

Nisan 2020

Bitiş (Öngörülen) Tarihi:

Nisan 2021

Veri Tabanları:

Prostat kanseri veri tabanı

Kontrol Aralıkları:

 

Klinik Çalışmanın Tipi:

Retrospektif Analiz

Çalışma Dizaynı

Retrospektif

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

Yok

Veri Girişi:

Çalışma Metni:

 

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Çukurova Üniversitesi/

10 Nisan 2020

98

NCT/EudraCt No:

TUO-PR-20-04

Sponsor Bilgileri:

    Yok

 

 

TUO-PR-20-05 - Düşük riskli prostat kanseri hastalarında aktif izlem ve tedavi seçenekleri: retrospektif veritabanı çalışması
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-20-05

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Talha Müezzinoğlu

Yürütücü: Oğuzcan Erbatu

Çalışmanın Uzun Adı: Düşük Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Aktif İzlem ve Tedavi Seçenekleri: Retrospektif Veritabanı Çalışması
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Değişen görüntüleme ve biyopsi teknikleri ile giderek artan sayıda düşük risk grubu hastalık teşhisi konmaktadır.  Çalışma düşük riskli PCa hasta grubunda, aktif izlem ve tedavi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca izlem kararı vermede ve takipte uygulanan yöntem farklılıklarını, aktif tedaviye geçiş dinamiklerini ve uzun dönemli sonuçları görmek istiyoruz.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Düşük risk grubu hastalık teşhisi konan, küratif tedavi seçeneklerinden herhangi birini alan ya da aktif izlemde olan prostat kanseri hastalar.
Hasta Alım Kriterleri: Histopatolojik olarak ile teşhis konulmuş, düşük riskli hastalık grubundaki prostat kanseri hastaları.
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmnın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 750 hasta
Başlangıç Tarihi: 2020, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2021, Manisa Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Hazırlanmaktadır.
NCT/EudraCt No: TUO-PR-20-05
Sponsor Bilgileri:

 

2005 Partin tablolarının validasyonu
Çalışmanın Kısa Kodu:  

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Saadettin Eskiçorapçı
Çalışmanın Uzun Adı: 2001 Partin tablolarının validasyonu
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15661412/
Yayın başlığı: Validation of 2001 Partin tables in Turkey: a multicenter study.
Çalışma Referans bilgileri: Eur Urol. 2005 Feb;47(2):185-9. doi:
10.1016/j.eururo.2004.08.002.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: The clinical and pathological findings of 1043 patients who have had radical prostatectomy were assessed. Serum PSA values, clinical stage, biopsy Gleason score and the pathological features of the radical prostatectomy specimens were collected from each clinic and evaluated. The predictive value of Partin nomogram and pathological findings of prostatectomy specimens were compared and analyzed according to Receiver Operating Characteristics (ROC) analysis
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan hastalar.
Hasta Alım Kriterleri: Verileri eksiksiz olan hastalar
Radikal prostatektomi (açık, laparoskopik veya robotik) uygulanması
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmnın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi:  
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı:  
Çalışmada Kullanılacak Formlar:  
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 
NCT/EudraCt No:  
Sponsor Bilgileri:

 

2005 PSA dansitesi
Çalışmanın Kısa Kodu:

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Sinan Sözen
Çalışmanın Uzun Adı: PSA dansitesi
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15716190/
Yayın başlığı: Complexed prostate specific antigen density is better than the other PSA derivatives for detection of prostate cancer in men with total PSA between 2.5 and 20 ng/ml: results of a prospective multicenter study.
Çalışma Referans bilgileri: Eur Urol. 2005 Mar;47(3):302-7. doi:
10.1016/j.eururo.2004.10.009. Epub 2004 Dec 1.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: 408 subjects with serum PSA values between 2.5 and 20 ng/ml regardless of digital rectal examination (DRE) were included in to the study. The diagnostic validity, sensitivity, specificity and cut-off values were evaluated by Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:
Hasta Alım Kriterleri:
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmnın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: 408 hasta
Başlangıç Tarihi:
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:
Veri Tabanları:
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:

 

2009 Kattan nomogramının validasyonu
Çalışmanın Kısa Kodu:

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Saadettin Eskiçorapçı
Çalışmanın Uzun Adı: Kattan Nomogram validasyonu
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19589584/
Yayın başlığı: Validation of two preoperative Kattan nomograms predicting recurrence after radical prostatectomy for localized prostate cancer in Turkey: a multicenter study of the Uro-oncology Society.
Çalışma Referans bilgileri: Urology. 2009 Dec;74(6):1289-95. doi:
10.1016/j.urology.2009.03.019. Epub 2009 Jul 9.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: A total of 1261 men with clinically localized prostate cancer undergoing radical prostatectomy were included. The preoperative prostate-specific antigen level, biopsy Gleason score, clinical stage, number of positive and negative prostate biopsy cores, and postoperative recurrence status of all patients were studied. The predicted values using the Kattan nomograms and the observed values were compared.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri:
Verileri eksiksiz olan hastalar
Radikal prostatektomi (açık, laparoskopik veya robotik) uygulanması
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmanın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi:
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:
Veri Tabanları:
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı:
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No:
Sponsor Bilgileri:

 

2010 Profilaktik meme RT
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-20-05

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Talha Müezzinoğlu

Yürütücü: Oğuzcan Erbatu

Çalışmanın Uzun Adı: Düşük Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Aktif İzlem ve Tedavi Seçenekleri: Retrospektif Veritabanı Çalışması
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Değişen görüntüleme ve biyopsi teknikleri ile giderek artan sayıda düşük risk grubu hastalık teşhisi konmaktadır.  Çalışma düşük riskli PCa hasta grubunda, aktif izlem ve tedavi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca izlem kararı vermede ve takipte uygulanan yöntem farklılıklarını, aktif tedaviye geçiş dinamiklerini ve uzun dönemli sonuçları görmek istiyoruz.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Düşük risk grubu hastalık teşhisi konan, küratif tedavi seçeneklerinden herhangi birini alan ya da aktif izlemde olan prostat kanseri hastalar.
Hasta Alım Kriterleri: Histopatolojik olarak ile teşhis konulmuş, düşük riskli hastalık grubundaki prostat kanseri hastaları.
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmanın Durumu: Hasta alımı devam ediyor
Hedeflenen Hasta Sayısı: 750 hasta
Başlangıç Tarihi: 2020, Manisa Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2021, Manisa Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

Hazırlanmaktadır.
NCT/EudraCt No: TUO-PR-20-05
Sponsor Bilgileri:

 

2012 mKRPK
Çalışmanın Kısa Kodu:  

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Rauf Taner Divrik
Çalışmanın Uzun Adı:  
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22179324/
Yayın başlığı: Prediction of response to androgen deprivation therapy and castration resistance in primary metastatic prostate cancer.
Çalışma Referans bilgileri: Urol Int. 2012;88(1):25-33. doi: 10.1159/000334539. Epub 2011 Dec 17.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: We evaluated all patients initially receiving androgen deprivation therapy (ADT) for primary advanced PC with bone metastasis. A total of 982 patients with complete medical records available for analysis from 18 centers were included in this study. Age, initial PSA, Gleason score (GS) and extent of bone involvement (EBI) were recorded in a database.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu:  
Hasta Alım Kriterleri:
 
Hasta Dışlama Kriterleri:
Çalışmanın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi:  
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  
Veri Tabanları:  
Kontrol Aralıkları:  
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı:  
Çalışmada Kullanılacak Formlar:  
Veri Girişi:
Çalışma Metni:  

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 
NCT/EudraCt No:  
Sponsor Bilgileri:

 

2015 Cerrahi sınır
Çalışmanın Kısa Kodu:  

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Saadettin Eskiçorapçı
Deniz Bolat
Çalışmanın Uzun Adı:  
PubMed veya Dergi Bağlantısı: http://jurolsurgery.org/archives/archive-detail/article-preview/can-we-predict-the-surgical-margin-positivity-in-p/10122
Yayın başlığı: Can We Predict the Surgical Margin Positivity in Patients Treated with Radical Prostatectomy? A Multicenter Cohort of Turkish Association of Uro-Oncology
Çalışma Referans bilgileri: J Urol Surg 2015;2:7-12.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Lokalize prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi yapılan hastalarda cerrahi sınır pozitifliğini öngörecek parametreleri analiz etmek.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Alım Kriterleri:
Radikal prostatektomi uygulanan hastalar
Hasta Dışlama Kriterleri: Verileri eksik hastalar
Çalışmanın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi:  
Bitiş (Öngörülen) Tarihi:  
Veri Tabanları:  
Kontrol Aralıkları:  
Klinik Çalışmanın Tipi:
Çalışma Dizaynı:  
Çalışmada Kullanılacak Formlar:  
Veri Girişi:
Çalışma Metni:  

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 
NCT/EudraCt No:  
Sponsor Bilgileri:

 

TUO-PR-12-01 Aktif İzlem Çalışması
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-12-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: İlker Tinay
Çalışmanın Uzun Adı: Prostat Kanseri Tanısı Olan Türk Hasta Grubunda Aktif İzlem Kriterlerinin Geçerliliği Çalışması
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29275406/
Yayın başlığı: Outcomes of Candidates for Active Surveillance Undergoing Radical Prostatectomy: Results from a Contemporary Turkish Patient Cohort.
Çalışma Referans bilgileri: Urol Int. 2018;100(1):43-49. doi: 10.1159/000481266. Epub 2017 Dec 22.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek bu çalışma ile Türk hasta grubunda, radikal prostatektomi (RP) öncesi klinik bulguları ve transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde uygulanan prostat biyopsisi bulguları aktif izlem kriterlerine uyan ancak radikal prostatektomi ile tedavi edilmiş ve dolayısı ile kesin patoloji sonuçları bilinen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesiyle, literatürde mevcut aktif izlem kriterlerinin Türk prostat hasta grubu için geçerliliğinin araştırılması planlanmaktadır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Radikal prostatektomi yapılmış hastalar
Hasta Alım Kriterleri:
Radikal prostatektomi yapılmış hastalar
TRUS biyopsi Gleason skoru ≤ 3+3
PSA ≤ 15 ng/ml
Biyopsi kor sayısı ≥ 8
Tümör (+) kor / total kor ≤ % 33,3
Klinik T evresi ≤ 2
RP sonrası izlem süresi ≥ 2 yıl
Hasta Dışlama Kriterleri: Verileri eksik hastalar
Çalışmanın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi: Kasım 2012
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: Nisan 2014
Veri Tabanları: Prostat kanseri
Kontrol Aralıkları:
Klinik Çalışmanın Tipi: Retrospektif klinik araştırma
Çalışma Dizaynı: Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar:
Veri Girişi:
Çalışma Metni:

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

NCT/EudraCt No: TUO-PR-12-01
Sponsor Bilgileri:

 

TUO-PR-17-01 Cerrahi Sınır Çalışması
Çalışmanın Kısa Kodu: TUO-PR-17-01

Çalışma Ekibi:

Ad Soyad / Çalışmadaki Görevi:

Sorumlu: Güven Aslan

Yürütücüler: Serdar Çelik

Çalışmanın Uzun Adı: Türk Hasta Grubunda Radikal Prostatektomi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliğini Etkileyen Faktörler
PubMed veya Dergi Bağlantısı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32353851/
Yayın başlığı: Factors Affecting Surgical Margin Positivity after Radical Prostatectomy in the Turkish Population: A Multicenter Study of the Urooncology Association.
Çalışma Referans bilgileri: Urol Int. 2020;104(9-10):724-730. doi: 10.1159/000507268. Epub 2020 Apr 30.
Çalışma Grubu: Prostat Hastalıkları
Çalışmanın Kısa Özeti: Bu çalışmada, hastaların radikal prostatektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliğini etkileyen faktörlerin araştırılması planlanmıştır.
Çalışmanın Planlandığı Hasta Grubu: Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan ve Cerrahi sınır verisi olan hastalar
Hasta Alım Kriterleri:
Verileri eksiksiz olan hastalar
Radikal prostatektomi (açık, laparoskopik veya robotik) uygulanması
Hasta Dışlama Kriterleri: Radikal prostatektomi ve cerrahi sınır verileri eksik olan hastalar olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın Durumu: Çalışma Yayınlandı.
Hedeflenen Hasta Sayısı: >1000 hasta
Başlangıç Tarihi: 2017, Bahar Toplantısı
Bitiş (Öngörülen) Tarihi: 2019, Güz Toplantısı
Veri Tabanları: Prostat kanseri veri tabanı
Kontrol Aralıkları:  
Klinik Çalışmanın Tipi: Retrospektif klinik araştırma
Çalışma Dizaynı: Retrospektif
Çalışmada Kullanılacak Formlar: Yok
Veri Girişi:
Çalışma Metni:  

Etik Kurul Bilgileri:

   Başvuru Yeri:

   Tarihi:

   Numarası:

 
NCT/EudraCt No: TUO-PR-17-01
Sponsor Bilgileri: